ยโสธร...เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด          
ชุมชนชาว To Be Number ONE จังหวัดยโสธร
         
 
 
 
เมนูหลัก  || กลับหน้าหลัก
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 เป้าประสงค์
 Road Map
นโยบายของผู้บริหาร
Download เพลง To Be NO1
 เพลง To Be NO1 (1-3)
 เพลง To Be NO1 (Backing)
 เพลงเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด
โครงสร้างองค์กร
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 กรรมการดำเนินงาน
 กรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
 กรรมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
แผนงาน/โครงการ
 แผนปี 57-61 จังหวัดยโสธร
 แผนปี 57-61 ระดับชุมชน
 แผนปี 57-61 ระดับโรงเรียน
 แผนปี 57-61 สถานประกอบการ
สถานการณ์ยาเสพติด
การบูรณาการ/ขับเคลื่อนกิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
 TO BE NUMBER ONE IDOL 56
 TO BE NUMBER ONE IDOL 55
 ภาพกิจกรรม
   TO BE IDOLS 5 ปี 2558
   TO BE IDOLS 4 ปี 2557
   TO BE IDOLS 3 ปี 2556
   TO BE IDOLS 2 ปี 2555
   TO BE NUMBER ONE IDOL
 10 ปี TO BE NUMBER ONE
 ภาพกิจกรรม
   10 ปี TO BE NUMBER ONE
 ศูนย์เพื่อนใจ
   TO BE NUMBER ONE
 ภาพกิจกรรมเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ
   TO BE NUMBER ONE
 
ผลงานตามยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1
 ยุทธศาสตร์ที่ 2
 ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
 "ร้อยศรีโสธรเจริญราชธานี"
 "มหกรรมสร้างกระแส 2556"
TO BE NUMBER ONE BEYOND FRONTIERS
 ภาพกิจกรรมมหกรรม59
 ภาพกิจกรรมมหกรรม58
 ภาพกิจกรรมมหกรรม57
 ภาพกิจกรรมมหกรรม56
 ภาพกิจกรรมมหกรรม55
TO BE NUMBER ONE BEYOND RONTIERS
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
  - กลุ่มวิทยาลัยอาชีวะศึกษา
  - กลุ่มโรงเรียน
สมาชิก TO BE NUMBER ONE
นวัตกรรมเด่น TO BE ยโสธร
นวัตกรรมเด่น 1
นวัตกรรมเด่น 2
 สมาคม TO BE NUMBER ONE
  - ความเป็นมาของสมาคม
  - ระเบียบข้อบังคับสมาคม
  - สมาชิกสมาคม
  - แผนผังที่ตั้งสมาคม
เครือข่าย TO BE NUMBER ONE
 ชมรม To Be Number ONE
   แคนน้อย
 ชมรม To Be Number ONE
   โรงเรียนเลิงนกทา
 ชมรม To Be Number ONE
   โรงงานซาบีน่า
นวัตกรรม
 การต่อยอดขยายผลนวัตกรรม
 นวัตกรรมเด่นปี 2554
 
ภาพกิจกรรมโครงการ
ชนะเลิศจังหวัด ToBeNo1ปี 50
เมืองน่าอยู่สำหรับเด็ก-เยาวชน
ค่ายเยาวชนสดใส
 รองชนะเลิศ ToBeNo1ปี 48
 
ทะเบียนสมาชิก
อำเภอเมืองยโสธร
อำเภอทรายมูล
  - กลุ่มอายุ 10-24 ปี
  - กลุ่มอายุ 24 ปีขึ้นไป
อำเภอกุดชุม
  - กลุ่มอายุ 10-24 ปี
  - กลุ่มอายุ 24 ปีขึ้นไป
อำเภอคำเขื่อนแก้ว
อำเภอป่าติ้ว
  - กลุ่มอายุ 10-24 ปี
  - กลุ่มอายุ 24 ปีขึ้นไป
อำเภอมหาชนะชัย
  - กลุ่มอายุ 10-24 ปี
  - กลุ่มอายุ 24 ปีขึ้นไป
อำเภอค้อวัง
  - กลุ่มอายุ 10-24 ปี
  - กลุ่มอายุ 24 ปีขึ้นไป
อำเภอเลิงนกทา
  - กลุ่มอายุ 10-24 ปี
  - กลุ่มอายุ 24 ปีขึ้นไป
อำเภอไทยเจริญ
  - กลุ่มอายุ 10-24 ปี
  - กลุ่มอายุ 24 ปีขึ้นไป
สมาชิก To Be Number one กลุ่มอายุ 24 ปีขึ้นไป  อำเภอ :  ทรายมูล     จ.ยโสธร

Tobe_member - 5821 to 5850 of 7400

  อายุ รหัสบุคคล
นางม่วย ทองเฟื่อง
57
5720xxxxxxxxx
ทรายมูล
นางม้วน วงษ์ศรีแก้ว
66
3350xxxxxxxxx
ทรายมูล
นางมลีวรรณ์ ป้องศรี
33
3350xxxxxxxxx
ทรายมูล
นางมลิสร ชารีแสน
69
3350xxxxxxxxx
ทรายมูล
นางมลิวัลย์ ศรีดี
36
5350xxxxxxxxx
ทรายมูล
นางมลิวรรณ์ ฤทธิหาญ
42
3350xxxxxxxxx
ทรายมูล
นางมลิวรรณ์ ประทุมเศษ
43
3350xxxxxxxxx
ทรายมูล
นางมลัย ส่งศรี
48
3350xxxxxxxxx
ทรายมูล
นางมลฤดี ศรีจันทร์
27
2350xxxxxxxxx
ทรายมูล
นางมลตรี ศรีชนะ
30
3350xxxxxxxxx
ทรายมูล
นางมลฑา กล้าหาญ
33
3350xxxxxxxxx
ทรายมูล
นางมรกต ศรีไชย
32
3350xxxxxxxxx
ทรายมูล
นางมยุรี อกอุ่น
39
3350xxxxxxxxx
ทรายมูล
นางมยุรี วงษ์ศรีแก้ว
25
1350xxxxxxxxx
ทรายมูล
นางมนเทียน ชายทวีป
59
3350xxxxxxxxx
ทรายมูล
นางมน นาถาบำรุง
39
3350xxxxxxxxx
ทรายมูล
นางมน กาลจักร
78
3350xxxxxxxxx
ทรายมูล
นางมณีรัตน์ สายรัตน์
45
3350xxxxxxxxx
ทรายมูล
นางมณีรัตน์ มูลสาร
28
3350xxxxxxxxx
ทรายมูล
นางมณีรัตน์ เนตรวงค์
47
5350xxxxxxxxx
ทรายมูล
นางมณีเนตร ศรีชัย
36
3102xxxxxxxxx
ทรายมูล
นางมณี มูลสาร
43
3350xxxxxxxxx
ทรายมูล
นางเภา สว่างวงษ์
75
3350xxxxxxxxx
ทรายมูล
นางภูมีชัย กาลจักร
41
3350xxxxxxxxx
ทรายมูล
นางภูมิจิตร คุณาประถม
45
3329xxxxxxxxx
ทรายมูล
นางภู ภาคแก้ว
63
3350xxxxxxxxx
ทรายมูล
นางภิรมย์ มูลสาร
43
3350xxxxxxxxx
ทรายมูล
นางภาคี คำหอม
77
3350xxxxxxxxx
ทรายมูล
นางภัสรา ภาคแก้ว
44
3350xxxxxxxxx
ทรายมูล
นางภัทราวดี ปริศแจ่ม
29
3350xxxxxxxxx
ทรายมูล