ยโสธร...เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด          
ชุมชนชาว To Be Number ONE จังหวัดยโสธร
         
 
 
 
เมนูหลัก  || กลับหน้าหลัก
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 เป้าประสงค์
 Road Map
นโยบายของผู้บริหาร
Download เพลง To Be NO1
 เพลง To Be NO1 (1-3)
 เพลง To Be NO1 (Backing)
 เพลงเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด
โครงสร้างองค์กร
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 กรรมการดำเนินงาน
 กรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
 กรรมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
แผนงาน/โครงการ
 แผนปี 57-61 จังหวัดยโสธร
 แผนปี 57-61 ระดับชุมชน
 แผนปี 57-61 ระดับโรงเรียน
 แผนปี 57-61 สถานประกอบการ
สถานการณ์ยาเสพติด
การบูรณาการ/ขับเคลื่อนกิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
 TO BE NUMBER ONE IDOL 56
 TO BE NUMBER ONE IDOL 55
 ภาพกิจกรรม
   TO BE IDOLS 5 ปี 2558
   TO BE IDOLS 4 ปี 2557
   TO BE IDOLS 3 ปี 2556
   TO BE IDOLS 2 ปี 2555
   TO BE NUMBER ONE IDOL
 10 ปี TO BE NUMBER ONE
 ภาพกิจกรรม
   10 ปี TO BE NUMBER ONE
 ศูนย์เพื่อนใจ
   TO BE NUMBER ONE
 ภาพกิจกรรมเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ
   TO BE NUMBER ONE
 
ผลงานตามยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1
 ยุทธศาสตร์ที่ 2
 ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
 "ร้อยศรีโสธรเจริญราชธานี"
 "มหกรรมสร้างกระแส 2556"
TO BE NUMBER ONE BEYOND FRONTIERS
 ภาพกิจกรรมมหกรรม59
 ภาพกิจกรรมมหกรรม58
 ภาพกิจกรรมมหกรรม57
 ภาพกิจกรรมมหกรรม56
 ภาพกิจกรรมมหกรรม55
TO BE NUMBER ONE BEYOND RONTIERS
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
  - กลุ่มวิทยาลัยอาชีวะศึกษา
  - กลุ่มโรงเรียน
สมาชิก TO BE NUMBER ONE
นวัตกรรมเด่น TO BE ยโสธร
นวัตกรรมเด่น 1
นวัตกรรมเด่น 2
 สมาคม TO BE NUMBER ONE
  - ความเป็นมาของสมาคม
  - ระเบียบข้อบังคับสมาคม
  - สมาชิกสมาคม
  - แผนผังที่ตั้งสมาคม
เครือข่าย TO BE NUMBER ONE
 ชมรม To Be Number ONE
   แคนน้อย
 ชมรม To Be Number ONE
   โรงเรียนเลิงนกทา
 ชมรม To Be Number ONE
   โรงงานซาบีน่า
นวัตกรรม
 การต่อยอดขยายผลนวัตกรรม
 นวัตกรรมเด่นปี 2554
 
ภาพกิจกรรมโครงการ
ชนะเลิศจังหวัด ToBeNo1ปี 50
เมืองน่าอยู่สำหรับเด็ก-เยาวชน
ค่ายเยาวชนสดใส
 รองชนะเลิศ ToBeNo1ปี 48
 
ทะเบียนสมาชิก
อำเภอเมืองยโสธร
อำเภอทรายมูล
  - กลุ่มอายุ 10-24 ปี
  - กลุ่มอายุ 24 ปีขึ้นไป
อำเภอกุดชุม
  - กลุ่มอายุ 10-24 ปี
  - กลุ่มอายุ 24 ปีขึ้นไป
อำเภอคำเขื่อนแก้ว
อำเภอป่าติ้ว
  - กลุ่มอายุ 10-24 ปี
  - กลุ่มอายุ 24 ปีขึ้นไป
อำเภอมหาชนะชัย
  - กลุ่มอายุ 10-24 ปี
  - กลุ่มอายุ 24 ปีขึ้นไป
อำเภอค้อวัง
  - กลุ่มอายุ 10-24 ปี
  - กลุ่มอายุ 24 ปีขึ้นไป
อำเภอเลิงนกทา
  - กลุ่มอายุ 10-24 ปี
  - กลุ่มอายุ 24 ปีขึ้นไป
อำเภอไทยเจริญ
  - กลุ่มอายุ 10-24 ปี
  - กลุ่มอายุ 24 ปีขึ้นไป
สมาชิก To Be Number one กลุ่มอายุ 24 ปีขึ้นไป  อำเภอ :  ป่าติ้ว     จ.ยโสธร

Tobe_member - 6661 to 6690 of 22053

  อายุ รหัสบุคคล
นายประยุน ตามบุญ
38
3350xxxxxxxxx
ป่าติ้ว
นายประยุธ แสนสุพรรณ
32
3350xxxxxxxxx
ป่าติ้ว
นายประยุธ โคตรธาดา
31
3350xxxxxxxxx
ป่าติ้ว
นายประยุทธ อาษาจิตร
35
3350xxxxxxxxx
ป่าติ้ว
นายประยุทธ์ สร่างโศก
69
3350xxxxxxxxx
ป่าติ้ว
นายประยุทธ รูปหล่อ
38
3350xxxxxxxxx
ป่าติ้ว
นายประยุทธ โมรา
47
3300xxxxxxxxx
ป่าติ้ว
นายประยุทธ พงษ์รัตน์
46
3350xxxxxxxxx
ป่าติ้ว
นายประยุทธ ธงไชย
33
3350xxxxxxxxx
ป่าติ้ว
นายประยุทธ ทองดวง
45
3350xxxxxxxxx
ป่าติ้ว
นายประยุทธ จันทริส
50
5350xxxxxxxxx
ป่าติ้ว
นายประยุด อินละคร
46
3440xxxxxxxxx
ป่าติ้ว
นายประยับ สิงห์แก้ว
40
3350xxxxxxxxx
ป่าติ้ว
นายประยอง ระริน
64
3350xxxxxxxxx
ป่าติ้ว
นายประยนต์ สู้ณรงค์
58
3350xxxxxxxxx
ป่าติ้ว
นายประยนต์ เนินทราย
46
3350xxxxxxxxx
ป่าติ้ว
นายประยน นามคง
31
3350xxxxxxxxx
ป่าติ้ว
นายประยงค์ อาษาจิตร
33
3350xxxxxxxxx
ป่าติ้ว
นายประยงค์ หลักทองคำ
42
5350xxxxxxxxx
ป่าติ้ว
นายประยงค์ แสงส่อง
46
3350xxxxxxxxx
ป่าติ้ว
นายประยงค์ แสงส่อง
54
3350xxxxxxxxx
ป่าติ้ว
นายประยงค์ สังฆะพรม
42
3350xxxxxxxxx
ป่าติ้ว
นายประยงค์ รุณกัน
58
3350xxxxxxxxx
ป่าติ้ว
นายประยงค์ รัตนพันธ์
36
4350xxxxxxxxx
ป่าติ้ว
นายประยงค์ พลเหตุ
53
5350xxxxxxxxx
ป่าติ้ว
นายประยงค์ ป้องกัน
51
3350xxxxxxxxx
ป่าติ้ว
นายประยงค์ ป้องกัน
50
3350xxxxxxxxx
ป่าติ้ว
นายประยงค์ บุญทศ
73
3350xxxxxxxxx
ป่าติ้ว
นายประยงค์ เนินทราย
38
3350xxxxxxxxx
ป่าติ้ว
นายประยงค์ ชื่นตา
46
3350xxxxxxxxx
ป่าติ้ว