ITA List
รายงานคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)

ค้นหาข้อมูล

รายละเอียด *
 
ลำดับที่ » 1 - 12    ทั้งหมด »   12 
วันที่เขียน หัวข้อ รายละเอียด กลุ่มงาน ผู้เขียน
01/12/2563 ♦ การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 13/2563 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 13/2563 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 (อาคารหลังใหม่) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
30/09/2563 ♦ การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 11/2563 การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 11/2563 วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 (อาคารหลังใหม่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ak
15/09/2563 ♦ การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 10/2563 การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 10/2563 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 (อาคารหลังใหม่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
03/07/2563 ♦ วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 9/2563 การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 9/2563 วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 (อาคารหลังใหม่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นวก.คอมพิวเตอร์
10/06/2563 ♦ วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 8/2563 การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 8/2563 วันพุทธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 (อาคารหลังใหม่) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นวก.คอมพิวเตอร์
05/05/2563 ♦ วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 7/2563 การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 (อาคารหลังใหม่) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นวก.คอมพิวเตอร์
16/04/2563 ♦ วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 1/2563 วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 1/2563 วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมพญาแถน ชั้น 3 (อาคารหลังเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นวก.คอมพิวเตอร์
16/04/2563 ♦ วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 2/2563 วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 2/2563 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมพญาแถน ชั้น 3 (อาคารหลังเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นวก.คอมพิวเตอร์
16/04/2563 ♦ วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 3/2563 วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 3/2563 วันที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมพญาแถน ชั้น 3 (อาคารหลังเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นวก.คอมพิวเตอร์
16/04/2563 ♦ วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 4/2563 วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 4/2563 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมพญาแถน ชั้น 3 (อาคารหลังเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นวก.คอมพิวเตอร์
16/04/2563 ♦ วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 5/2563 วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 5/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมพญาแถน ชั้น 3 (อาคารหลังเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นวก.คอมพิวเตอร์
16/04/2563 ♦ วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 6/2563 วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 6/2563 วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นวก.คอมพิวเตอร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.