top
Tips &Tricks ในการค้นหาข่าว กด Ctrl ร่วมกับตัว F แล้วพิมพ์ Keyword เพื่อใช้ในการค้นหานะครับ...ลองดู

วันนี้ วันอาทิตย์ที่ 02 ตุลาคม 2559


เรื่อง
หน่วยงาน
ผู้ประกาศ
ไฟล์แนบ
Email
Phone
เหลือประกาศ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ ระบบไม่ Support ชื่อ File ภาษาไทย ชื่อ file ที่แนบใส่ประกาศจะถูก rename อัตโนมัติครับ

ส่งรายงาน19สาเหตุ เวชระเบียน รพร.เลิงนกทา
045781147-176
18  วัน
รายละเอียด
รายงาน19สาเหตุ เดือน ก.ย.59

รายชื่อผู้ตรวจสอบพัสดุ จนท หน จนท สสอ ไทยเจริญ สสอ ไทยเจริญ
045718936
7  วัน
รายละเอียด
ให้งานพัสดุ สสจ ยโสธร

ส่งข้อมูลพตส.60 กลุ่มการพยาบาล รพ. ป่าติ้ว ธัญนันท์ ศรีชนะ
ko2506@gmail.com 081-8766706
14  วัน
รายละเอียด
รพ.ป่าติ้ว ส่งรายละเอียด พตส.60

ทำบัตรประจำตัว กลุ่มงานบริหารทรัพุยากรบุคคล ัลัดดาวัลย์
045711233-4 ต่อ 125
21  วัน
รายละเอียด
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ส่งรายละเอียด พตส.งบประมาณ 2560 งานการเงิน รพ.ทรายมูล กรวรรณ
korawan_10@hotmail.com 086 8765598
11  วัน
รายละเอียด
รายละเอียดค่าตอบแทน พตส. (แก้ไข ชื่อบุคคล)

ค่าตอบแทน พตส. งานการเงิน รพ.ทรายมูล กรวรรณ
korawan_10@hotmail.com 086 8765598
10  วัน
รายละเอียด
ส่ง รายละเอียดข้อมูล พตส. ปีงบประมาณ 2560 ตรวจสอบแล้ว (แก้ไข)

ส่งแบบขอรับค่าตอบแทน พ.ต.ส. กลุ่มงานบริหารทรัพุยากรบุคคล ลัดดาวัลย์
045711233-4
20  วัน
รายละเอียด
เรียน รพช.สสอ.เมือง ตรวจสอบรายละเอียดค่าตอบแทน พ.ต.ส.(ที่ ยส0032.001/ว2641 ลว.13ก.ย.59)