top
Tips &Tricks ในการค้นหาข่าว กด Ctrl ร่วมกับตัว F แล้วพิมพ์ Keyword เพื่อใช้ในการค้นหานะครับ...ลองดู

วันนี้ วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558


เรื่อง
หน่วยงาน
ผู้ประกาศ
ไฟล์แนบ
Email
Phone
เหลือประกาศ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ ระบบไม่ Support ชื่อ File ภาษาไทย ชื่อ file ที่แนบใส่ประกาศจะถูก rename อัตโนมัติครับ

ผลpap smear รพสต โพนเมือง รพยส นรากร
0611176540
20  วัน
รายละเอียด
155

ส่งรายงาน CA สปสช ให้พี่เกต ว.4 ค่ะ (ส่งใหม่) สสอ.ทรายมูล น.ส.ยุพาวดี
045787048
14  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงาน CA สปสช ให้พี่เกต ว.4 ค่ะ

ส่งรายงาน CA สปสช ให้พี่เกต ว.4 ค่ะ สสอ ทรายมูล น.ส.ยุพาวดี
045787048
14  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงาน CA สปสช ให้พี่เกต ว.4 ค่ะ

ส่งไฟล์ใหม่ สสอ.มหาชนะชัย/งานสุขภาพจิต ปิติสุข
- 045-799115
รายละเอียด
ส่งไฟล์ใหม่ครับ

ส่งรายงานสุขภาพจิตให้พี่อ๋อย สสอ.มหาชนะชัย/งานสุขภาพจิต ปิติสุข
- -
4  วัน
รายละเอียด
รง.คัดกรองสุขภาพจิตนักเรียน 2 ร.ร.นำร่อง

สรุปภาพรวมการตรวจจอประสาทตา NCD มหาชนะชัย วัชราภรณ์(กี้)
045799114-106
6  วัน
รายละเอียด
สรุปภาพรวมจำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการดูแลรักษาภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา58

ส่งรายงานประกันสังคม เดือนมีนาคม 2558 งานประกันสุขภาพ รพ.สต.สามแยก
045-782063
13  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงานประกันสังคม เดือนมีนาคม 2558

ส่งงานให้คุณวีรพงษ์ สสอ.เมืองครับ สสอ.ป่าติ้ว นายทิวา เพิ่มศรี
๐๘๖๒๔๕๒๓๓๓
2  วัน
รายละเอียด
ส่งงานให้คุณวีรพงษ์ตามนี้ครับ

ส่งรายงานการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน สสอ.ป่าติ้ว สุธารัตน์
045-795061
3  วัน
รายละเอียด
ส่งกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิต ว.3 ค่ะ

ส่งข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง สสอ.ทรายมูล นคร
045787048
5  วัน
รายละเอียด
ส่งงานการเจ้าหน้าที่

แบบส่งผลงานมะเร็งท่อฯ ตาม QOF ncd พี่เกด
089-7224543
1  วัน
รายละเอียด
ถึง Xสายชล รพ ป่าติ้ว

ส่งข้อมูล ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร นายวีรพงษ์ ยางเดี่ยว
boawnapong@gmail.com 0898452500
3  วัน
รายละเอียด
สสอ.เมืองยโสธร ส่งข้อมู, ITA

ส่งข้อมูลลจ.ชั่วคราวรายเดือนเงินนอกงบประมาณ สสอ.เลิงนกทา ชาญณรงค์
045781271
3  วัน
รายละเอียด
ส่ง งานจ.สสจ.ยส.ครับ

ส่งข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) กลุ่มงานการจัดการ พรสวาท
045718097-8 ต่อ 112
5  วัน
รายละเอียด
ส่งข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง)

ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รพ.ทรายมูล ธุรการ
045787046 ต่อ 102
รายละเอียด
ส่งงานการเจ้าหน้าที่

ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) รพ.ค้อวัง นางสาววรินทร
0874436966
12  วัน
รายละเอียด
ส่งข้อมูลให้งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว รพ.กุดชุม วัฒนา
081-9122055
4  วัน
รายละเอียด
ส่งข้อมูลคุณเวคิน

ไฟล์อัฟเดตผู้ประกันตน สิทธิบัตร นางสาวน้ำฝน โพนทอง
086-4658365
11  วัน
รายละเอียด
ไฟล อัปเดตผู้ประกันตน และโรคเรื้อรัง งวด 16/4/2558

ฐานข้อมูลการเงิน-การคลัง จังหวัดยโสธร กลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มงานประกันสุขภาพ
0981018110
6  วัน
รายละเอียด
ฐานข้อมูลการเงิน-การคลัง จังหวัดยโสธร http://www.pkyasothon.org/money/index.php

การบันทึกบัญชี รพ.สต. 2558 กลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มงานประกันสุขภาพ
0981018110
26  วัน
รายละเอียด
รายละเอียดวิธีการบันทึกบัญชี ปี 2558

แจ้งให้ข้าราชการติดต่อขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 255ุ6 สสจ.ยโสธร งานการเจ้าหน้าที่
0868725840
15  วัน
รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ ข้อให้แจ้งข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 255ุ6 พร้อมส่งคืนเครื่องราชชั้นรองตระกูลเดียวกัน(ถ้ามี) ที่งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.ยโสธร ภายในวันที่ 30/4/2558

ทะเบียนคุมลูกหนี้ การเงิน นางสาวดวงนภา ตนตรง
0883502747
2  วัน
รายละเอียด
ทะเบียนคุมลูกหนี้ รพ.ไทยเจริญ

ส่งรายงานประกันสังคม กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ รพ.ทรายมูล
045787046ต่อ104
5  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงานประกันสังคม ประจำเดือน มี.ค.2558

ส่งสรุป CA ให้พี่เกตุ ว.4 ค่ะ สสอ ทรายมูล ใบบุญ
0834644122
22  วัน
รายละเอียด
ส่งสรุป CA ให้พี่เกตุ ว.4 ค่ะ

ผลpapอค้อวัง รพยส นรากร
0611176540
7  วัน
รายละเอียด
รพสตน้ำอ้อม

ผลpap อ ค้อวัง รพยส นรากร
0611176540
22  วัน
รายละเอียด
รพสตตูม

รายงานตรวจเกลือเสริมไอโอดีน pcu.wmpg0ibP อานนท์
045718174
1  วัน
รายละเอียด
ส่งกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิต

ส่งรายชื่อ คู่สัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ พัสดุ รพ.ทรายมูล นุชชรา
094-5740069
1  วัน
รายละเอียด
ตามไฟล์ที่แนบมานี้

ส่งรายงานประกันสังคม เดือนมีนาคม 2558 เวชระเบียน โรงพยาบาลไทยเจริญ
aommrs-36@hotmail.com 045-718097-8
13  วัน
รายละเอียด
ส่งงานสิทธิบัตร รพ ยโสธร

ส่งรายละเอียดหักเงินออมทรัพย์ เดือน มี.ค.58 รพ.ไทยเจริญ การเงิน
045718175
5  วัน
รายละเอียด
ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดยโสธร