top
Tips &Tricks ในการค้นหาข่าว กด Ctrl ร่วมกับตัว F แล้วพิมพ์ Keyword เพื่อใช้ในการค้นหานะครับ...ลองดู

วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 02 ตุลาคม 2557


เรื่อง
หน่วยงาน
ผู้ประกาศ
ไฟล์แนบ
Email
Phone
เหลือประกาศ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ ระบบไม่ Support ชื่อ File ภาษาไทย ชื่อ file ที่แนบใส่ประกาศจะถูก rename อัตโนมัติครับ

รายงานสาเหตุการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ ER โรงพยาบาลค้อวัง
045-797205
10  วัน
รายละเอียด
ส่งEMS สสจ.ยโสธรคะ

ขอเชิญประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PCA งานพัฒน์ รักชนก
ragchanog.noiasa@yahoo.com 0899459898
10  วัน
รายละเอียด
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯสสจ.ยโสธร จะได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เหลียวหน้าแลหลัง : การพัฒนางานสู่มาตรฐานคุณภาพการบริการ ตามเกณฑ์มาตรฐานเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Award) จังหวัดยโสธร” ขึ้น โดยได้เชิญนายแพทย์จิระวัตร วิเศษสังข์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองจันทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จึงขอเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงแรม เจ พี เอ็มเมอรัลด์ อ.เมือง จังหวัดยโสธร โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด กลุ่มเป้าหมาย คือผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ หรือผู้แทน /ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ รพท./รพช./สสอ.ทุกแห่ง /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และบุคลากรใน รพ.สต. และทีมผู้เยี่ยมสำรวจและประเมินรับรองฯ กรุณาตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

ส่งรายงาน19สาเหตุบาดเจ็บ ER รพ.ทรายมูล น้ำฝน
- 045-787046 ต่อ 115
5  วัน
รายละเอียด
ส่ง สสจ.ยโสธรค่ะ

ส่งรายงานประกันสังคม เดือนกันยายน 2557 เวชระเบียน โรงพยาบาลไทยเจริญ
enzymechompo@gmail.com 086-2512680
10  วัน
รายละเอียด
ส่งงานสิทธิบัตรโรงพยาบาลยโสธร

รายงานประกันสังคมประเภทผู้ป่วยนอก เดือนกันยายน 2557 กลุ่มงานประกันสุขภาพ รพร.เลิงนกทา
tongloev@hotmail.com 0844319519
20  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงานประกันสังคมประเภทผู้ป่วยนอก เดือนกันยายน 2557 จำนวน 303 ราย

ส่งรายละเอียดหักเงินออมทรัพย์ เดือน กย.57 การเงินฯ รพ.ไทยเจริญ
089-7177604
6  วัน
รายละเอียด
ส่งรายละเอียดหักเงินออมทรัพย์ ให้พี่ติ๊ก ค่ะ

ทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ งาน จ.สสจ.ยโสธร ลัดดาวัลย์
045712233-4
29  วัน
รายละเอียด
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว

สำรวจข้อมูลนิติเวช ER / รพ.มหาชนะชัย ศศิธร ประสารสืบ
0807286667
9  วัน
รายละเอียด
ส่งพี่บรรจบคะ

แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี ปีงบ 2557 อุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.มหาชนะชัย
045799423-111
29  วัน
รายละเอียด
ตาม file ที่แนบ

แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี ปีงบ2557 อุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.มหาชนะชัย
045-799423-111
29  วัน
รายละเอียด
ส่งข้อมูลการดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี ปีงบ 2557

รายชื่อผู้ตรวจสอบพัสดุสสอ.เลิงฯ สสอ.เลิงนกทา พัสดุ
๐๘๙๗๒๒๖๔๙๐
รายละเอียด
ส่งพี่รำไพครับ(อย่าลืมปริ้นบัญชีรายชื่อหน.และจนท.พัสดุฉบับแก้ไขแนบหนังสือนำส่งให้ด้วยนะครับ)

ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่พัสดุ(แก้ไข)ค่ะ พัสดุ สสอ.เลิงนกทา
_ 045-781271
3  วัน
รายละเอียด
_

ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่พัสดุ(แก้ไข) พัสดุ สสอ.เลิงนกทา
- 045-781271
3  วัน
รายละเอียด
_

ส่งข้อมูลลูกจ้างปี58 รพ.ป่าติ้ว ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลป่าติ้ว
045-795015
3  วัน
รายละเอียด
ส่งข้อมูลลูกจ้างปี58 รพ ป่าติ้ว

จนท.ผู้ตรวจสอบพัสดุ_สสอ.คำเขื่อนแก้ว สสอ.คำเขื่อนแก้ว พันธุ์ทอง จันทร์สว่าง
ptjsw@hotmail.com 0893552547
5  วัน
รายละเอียด
ส่งรายชื่อ_จนท.ผู้ตรวจสอบพัสดุ_สสอ.คำเขื่อนแก้ว

ผลการเลื่อนเงินเดือน รอบตุลาคม ๒๕๕๗ สสอ.เลิงนกทา ชาญณรงค์
charn_ma@hotmail.com 045781271
2  วัน
รายละเอียด
ส่ง คุณทองคำ ครับ

เลื่อนเงินเดือน รอบตุลาคม 2557 ส่งใหม่ส่วนข้าราชการ โรงพยาบาลมหาชนะชัย กล้า นิระบุตร
klaaa2004@yahoo.com 045799114 ต่อ 122
รายละเอียด
โรงพยาบาลมหาชนะชัย

เลื่อนเงินเดือน รอบตุลาคม 2557 โรงพยาบาลมหาชนะชัย กล้า นิระบุตร
klaaa2004@yahoo.com 045799114 ต่อ 122
1  วัน
รายละเอียด
โรงพยาบาลมหาชนะชัย

ส่งรายชื่อ หน./จนท.พัสดุ การจัดการ รพ.ไทยเจริญ
045-718097-8 ต่อ 112
1  วัน
รายละเอียด
ส่งพี่รำไพครับ รายชื่อ หน./จนท.พัสดุ รพ.ไทยเจริญ

ส่ง รายละเอียดเลื่อนเงินเดือนขรก.รอบตุลาคม๒๕๕๗ สสอ.เลิงนกทา ชาญณรงค์
charn_ma@hotmail.com 045781271
2  วัน
รายละเอียด
ส่ง คุณทองคำ ครับ

พิจารณา_เงินเดือน_สสอ_คำเขื่อนแก้ว สสอ.คำเขื่อนแก้ว พันธุ์ทอง จันทร์สว่าง
ptjsw@hotmail.com 0893552547
รายละเอียด
ข้อมูลประกอบการพิจารณา_เลื่อนเงินเดือน_สสอ_คำเขื่อนแก้ว

ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่พัสดุ สสอ.เมืองยโสธร นายวีรพงษ์ ยางเดี่ยว
0898452500
7  วัน
รายละเอียด
ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่พัสดุ พี่รำไพ

ส่งเรื่องกีฬา กวป. ควบคุมโรคไม่ติดต่อ กชพร จันทร์เสละ
pphealth@yahoo.com 0815451597
รายละเอียด
ส่งพี่สงวน สไลด์กวป.ว.4 ค่ะ

ข้อมูลข้าราชการเพื่อเลือนเงินเดือนรอบตุลาคม 57 บริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่
0 4572 4713-7 ต่อ 125 127 145
7  วัน
รายละเอียด
เรียน หนกลุ่มงาน/งาน ทุกงาน งานการเจ้าหน้าที่ ส่งจำนวนข้าราชการและอัตราเงินเดือนเพื่อเลื่อนรอบตุลาคม 2557 พร้อมนี้ ให้ส่งผลการพิจารณาภายในวันที่ 3 ตุลาคม 57 และให้ติดต่อขอรับรหัสผ่านที่ งานการเจ้าหน้าที่ด้วย

ส่งเลื่อนเงินเดือน ตค.57 สสอ.ป่าติ้ว สสอ.ป่าติ้ว ทิวา เพิ่มศรี
0862452333
รายละเอียด
ส่งให้งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.ยส.

พิจารณาเลื่อนเงินตุลาคม57 สสอ.กุดชุม สสอ.กุดชุม สงบ
0816001615
รายละเอียด
ฝากให้งานจอครับ

ส่งคัดกรองพัฒนาการเด็กฯ สสอ.ทรายมูล นางสง่า ทองใบ
0896302777
1  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงานคัดกรองพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ

แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน งปม.เดือน สค.57 งานการเงินและบัญชี นางรุ่งรัตนา แสนวงษ์
Sandvong19@hotmail.com 083-1259566
4  วัน
รายละเอียด
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณประจำเดือน สค.57 ให้ จนท.การเงิน รพช.ทุกแห่งทราบ