top
Tips &Tricks ในการค้นหาข่าว กด Ctrl ร่วมกับตัว F แล้วพิมพ์ Keyword เพื่อใช้ในการค้นหานะครับ...ลองดู

วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557


เรื่อง
หน่วยงาน
ผู้ประกาศ
ไฟล์แนบ
Email
Phone
เหลือประกาศ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ ระบบไม่ Support ชื่อ File ภาษาไทย ชื่อ file ที่แนบใส่ประกาศจะถูก rename อัตโนมัติครับ

ประเด็นสารวันความดันโลหิตสูงโลก NCD ส่งศรี
songsri.m@gmail.com 088 5845828
4  วัน
รายละเอียด
ฝากให้ผู้รับผิดชอบงาน NCD ทุกหน่วยบริการ

แบบคัดกรองต้อกระจก(ปรับปรุง) ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิต ศรีไพร ปัญญาวิชัย
sriprai007@hotmail.com 0817497790
29  วัน
รายละเอียด
แบบคัดกรองต้อกระจกฉบับปรับปรุง

ส่งรายงานประกันสังคมเดือน มี.ค.57 รพ.สต.ย่อ อุศมา นามแก้ว
pare835kesmanee@gmail.com 081-8767697
6  วัน
รายละเอียด
ส่งงานสิทธิบัตรรพ.ยโสธร ค่ะ

ส่งรายงานประกันสังคมเดือน มี.ค.57 รพ.คำเขื่อนแก้ว พัฒนาวดี
- 045-7911133 ต่อ 115
6  วัน
รายละเอียด
ส่งงานสิทธิบัตร รพ.ยโสธรค่ะ

แบบฟอร์มคัดกรองต้อกระจก ว 3 ศรีไพร ปัญญาวิชัย
sriprai007@hotmail.com 0817497790
29  วัน
รายละเอียด
แบบฟอร์มการคัดกรองต้อกระจก

ส่งข้อมูลผู้ป่วยจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย โรงพยาบาลทรายมูล กฤติธัช
045-787046-118
3  วัน
รายละเอียด
ส่งงาน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบเมษายน 57 บริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่
ppyaso@hotmail.com 0 4572 4713-7 ต่อ 127 145
5  วัน
รายละเอียด
เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ทุกงาน งานการเจ้าหน้าที่ ขอส่งข้อมูลข้าราชการและวงเงินเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน รอบเมษายน 2557 พร้อมนี้ ให้ส่งผลการพิจารณาให้งานการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 25 เมษายน 57 สำหรับรหัสผ่านกรุณาติดต่องานการเจ้าหน้าที่

รายงานส้วมวัด สวล. อัญชลี
Aun2505@gmail.com 0862464274
6  วัน
รายละเอียด
เรียน ผู้รับผิดชอบงานส้วมสาธารณะทุกอำเภอ ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อวัดและผลการพัฒนาส้วมวัดส่งด้วยและใช้เป็นฐานข้อมูลในการทำงาน

รายงานส้วมไตรมาสที่ 1,2ปี2557 สวล. อัญชลี
Aun2505@gmail.com 0862464274
2  วัน
รายละเอียด
เรียน ผู้รับผิดชอบงานส้วมสสอ./รพทุกอำเภอยกเว้นเลิงนกทาและอำเภอเมือง ขอให้เร่งส่งรายงานด่วน

การเลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ รอบเมษายน 57 บริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่
ppyaso@hotmail.com 0 4572 4713-7 ต่อ 127 145
7  วัน
รายละเอียด
เรียน ผอ รพช ทุกแห่งและสสอ.กุดชุม สสจ.ยโสธร ส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ รอบ เม.ย.57 พร้อมนี้ ให้ส่งผลการพิจารณา ภายในวันที่ 25 เม.ย. 57

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบเมษายน 2557 กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่
ppyaso@hotmail.com 045 724713-7 ต่อ 125 127 145
6  วัน
รายละเอียด
เรียน ผอ รพช/ สสอ ทุกแห่ง สสจ.ยโสธรส่งข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบเมษายน 2557 พร้อมนี้ให้ส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ให้งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.ยโสธร ภายในวันที่ 25 เมษายน 2557 เพื่อ เสนอ กวป.พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป

ส่งรายงานส้วมรายไตรมาส สสอ.เมือง นิตยา
0854794922
6  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงานส้วมรายไตรมาสค่ะ

ส่งรายชื่อตัวแทน พกส. สสอ.ทรายมูล นคร
045787048
1  วัน
รายละเอียด
ส่งงานการเจ้าหน้าที่

ไฟล์อัฟเดตผู้ประกันตน สิทธิบัตร นางสาวน้ำฝน โพนทอง
fonengga@hotmail.com 086-4658365
3  วัน
รายละเอียด
อัฟเดตผุ้ประกันตน และโรคเรื้อรัง งวด 16 /4/57

แบบประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานล่าสุด สวล. อัญชลี
Aun2505@gmail.com 0862464274
3  วัน
รายละเอียด
เรียน ผู้รับผิดชอบงานสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานทุกอำเภอ

ตัวแทน พกส. รพ.กุดชุม วัฒนา
wattanapupa@gmail.com 081-9122055
1  วัน
รายละเอียด
รายชื่อ ตัวแทน พกส.ของรพ.กุดชุม นายปัญญา วงษ์ตา

ส่งรายงานประกันสังคม กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ รพ.ทรายมูล
045787046ต่อ104
2  วัน
รายละเอียด
ฝากให้สิทธิบัตรส่งรายงานประกันสังคมประจำเดือน มี.ค.57

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รพ.ยโสธร ชรัมพร
045-714043
12  วัน
รายละเอียด
โรงพยาบาลยโสธร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ส่งรายงานสุ่มคุณภาพเกลือ รพ.ไทยเจริญ อัจฉริยาภรณ์
0876332306
1  วัน
รายละเอียด
ส่งกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิต

เกณฑ์ประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน สวล. อัญชลี
Aun2505@gmail.com 0862464274
1  วัน
รายละเอียด
เรียน ผู้รับผิดชอบงานสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานสสอ./รพ.ทุกแห่ง

ส่งรายงานประกันสังคมประจำเดือน มีนาคม 2557 แผนงาน/ห้องบัตร รพ.กุดชุม
pimkaew1@hotmail.com 045-789425 ต่อ 220
รายละเอียด
ส่งรายงานประกันสังคมประจำเดือนมีนาคม 2557

ส่งรายงานประกันสังคม กพ, มีค. รพ.สต.โคกยาว วริษา
045583700
7  วัน
รายละเอียด
รพ.สต.โคกยาว เดือน กุมภาพันธ์ และมีนาคม

รายงานประกันสังคมเดือนมีนาคม2557 เวชระเบียน โรงพยาบาลไทยเจริญ
aommrs-36@hotmail.com 092-3474178
7  วัน
รายละเอียด
ส่งงานสิทธิบัตรโรงพยาบาลยโสธร