top
Tips &Tricks ในการค้นหาข่าว กด Ctrl ร่วมกับตัว F แล้วพิมพ์ Keyword เพื่อใช้ในการค้นหานะครับ...ลองดู

วันนี้ วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2557


เรื่อง
หน่วยงาน
ผู้ประกาศ
ไฟล์แนบ
Email
Phone
เหลือประกาศ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ ระบบไม่ Support ชื่อ File ภาษาไทย ชื่อ file ที่แนบใส่ประกาศจะถูก rename อัตโนมัติครับ

ส่งรายงานประกันสังคม เดือนกรกฏาคม 2557 กลุ่มงานประกันสุขภาพ รพร.เลิงนกทา
tongloev@hotmail.com 0844139519
20  วัน
รายละเอียด
รายงานประกันสังคมผู้ป่วยนอก เดือน กรกฏาคม 2557 จำนวน 324 ราย

สุ่งรายงานประกันสังคม เดือนกรกฏาคม 2557 กลุ่มงานประกันสุขภาพ รพร.เลิงนกทา
tongloev@hotmail.com 0844319519
20  วัน
รายละเอียด
รายงานประกันสังคม เดือนกรกฏคม 2557 จำนวน 324 ราย

รายชื่อผู้ป่วยศัลยกรรมตกแต่งปากแหว่ง,แผลดึงรั้งฯลฯ สสอ.กุดชุม วิชิต
๐๔๕-๗๘๙๑๑๕
5  วัน
รายละเอียด
ให้ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

สรุปนิเทศงานผสมผสาน ควบคุมโรคติดต่อ แมน
0935599377
6  วัน
รายละเอียด
สรุปนิเทศงานผสมผสาน ให้พี่กุ้ง งานพัฒนายุทธศาสตร์

รายละเชิญอบรมวิทยากรยาเสพติด กลุ่มงานยาเสพติด สุภาณี จันทร์ศิริ
supanee_ys@hotmail.com 0885842423
2  วัน
รายละเอียด
แนบไฟล์ถึง คุณ พันธุ์ทอง สสอ.คำเขื่อนแก้ว

รายชื่อผู้ป่วยศัลยกรรมตกแต่งปากแหว่ง,แผลดึงรั้งฯลฯ สสอ.กุดชุม วิชิต
๐๔๕-๗๘๙๑๑๕
8  วัน
รายละเอียด
ให้ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ

ส่งสำเนาสัญญาขอรับมอบอำนาจฯ รพ.ไทยเจริญ งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ
dargon_2519@hotmail.co.th 045-718097-8 ต่อ 112
รายละเอียด
ส่งสำนเาสัญญาฯ เอกสารขอรับมอบอำนาจจัดทะเบียนรถใหม่ ส่งคุณรำไพ งานพัสดุ ครับ

ขอส่งข้อมูลนมแม่งวดเดือน มีค.57 สสอ.ทรายมูล ภูมิจิตร
khunaprathom@hotmail.com 080-156-2531
8  วัน
รายละเอียด
ส่ง ว.3

ประเมินผลคลินิกสุขภาพเกษตรกร สสอ.เลิงนกทา ศิริรักษ์
0897226490
รายละเอียด
ส่งพี่เกตว.๔ ครับ

แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน งปม.เดือน มิย.57 งานการเงินและบัญชี นางรุ่งรัตนา แสนวงษ์
Sandvong19@hotmail.com 083-1259566
9  วัน
รายละเอียด
แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน งบประมาณประจำเดือน มิย.57

ตัวชี้วัดต้นทุนทันตกรรม ฝ่ายทันตสาธารณสุข รพ.ไทยเจริญ ฝ่ายทันตสาธารณสุข
045718097
3  วัน
รายละเอียด
ส่งคุณเสาวนีย์

แบบฟอร์มรายงาน TB (รอบcohort) ควบคุมโรคติดต่อ ว.1 พิมพ์รภัช
045724714-7ต่อ 139,140
รายละเอียด
TB clinic ทุกแห่ง

แบบฟอร์มรายงาน TB (โครงการGF) ควบคุมโรคติดต่อ ว.1 พิมพ์รภัช
0874404343
รายละเอียด
TB clinic ทุกแห่ง

ด่วน-การเบิกงบประมาณชันสูตร-และงบวัสดุใช้สอยงานนิติเวช ICT-สสจ.ยส ไมตรี
mai_ypoc@hotmail.com 0812664929
13  วัน
รายละเอียด
เรียน-รพ.ชุมชนทุกแห่งและรพร.เลิงนกทา ตามที่เคยส่งหนังสือการเบิกงบประมาณวัสดุใช้สอยงานนิติเวช ขอความกรุณาทุกแห่งเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนปีงบประมาณ โดยให้ดำเนินการEGP ตามรหัสงบประมาณ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ก่อน จึงขอเบิกได้ที่ สสจ.ยส (สงสัยถามที่เบอร์ 081-2664929)

เพิ่มเติมประกันสังคม เดือน มิถุนายน 2557 เวชระเบียน โรงพยาบาลไทยเจริญ
aommrs-36@hotmail.com 045-718097-8
8  วัน
รายละเอียด
ส่งงานสิทธิบัตร รพ ยโสธร

ส่งรายงานประกันสังคม เดือนมิถุนายน2557 เวชระเบียน โรงพยาบาลไทยเจริญ
aommrs-36@hotmail.com 045-718097-8
1  วัน
รายละเอียด
ส่งงานสิทธิบัตร รพ.ยโสธร ค่ะ