top
Tips &Tricks ในการค้นหาข่าว กด Ctrl ร่วมกับตัว F แล้วพิมพ์ Keyword เพื่อใช้ในการค้นหานะครับ...ลองดู

วันนี้ วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557


เรื่อง
หน่วยงาน
ผู้ประกาศ
ไฟล์แนบ
Email
Phone
เหลือประกาศ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ ระบบไม่ Support ชื่อ File ภาษาไทย ชื่อ file ที่แนบใส่ประกาศจะถูก rename อัตโนมัติครับ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเจ้าหน้าที่
0868725840
19  วัน
รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว รพ.กุดชุม รพ.กุดชุม วัฒนา
0819122055,045789425-8
2  วัน
รายละเอียด
เรียน คุณลัดดาวัลย์ ส่งคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวค่ะ

ขอความอนุเคราะห์ต่ออายุสมาชิกนิตยสาร TO BO NUMBER ONE ปี ๒๕๕๗ ยาเสพติด นพพร
0812660959
3  วัน
รายละเอียด
ขอความอนุเคราะห์ต่ออายุสมาชิกนิตยสาร TO BO NUMBER ONE ปี ๒๕๕๗

ส่งด่วน แผนการจ้างและบัญชีการจ้าง งาน จ.สสจ.ยโสธร ลัดดาวัลย์
045712233-4
5  วัน
รายละเอียด
ตามหนังสือที่ ยส0032.001/ว1386ลว.16ก.ย.57 ดำเนินการด่วน รพ.กุดชุม รพ.มหาชนะชัย รพ.ค้อวัง รพร.เลิงนกทา รพ.ไทยเจริญ สสอ.เมือง สสอ.ทรายมูล สสอ.กุดชุม สสอ.ค้อวัง สสอ.เลิงนกทา

ไฟล์อัฟเดตผู้ประกันตน สิทธิบัตร นางสาวน้ำฝน โพนทอง
fonengga@hotmail.com 086-4658365
5  วัน
รายละเอียด
ข้อมูลผู้ประกันตนและไฟลือัปเดต งวด 16/10/2557

ส่ง พตส.ปี2558 ฝ่ายการพยาบาล อนงค์ลักษณ์
045791133 ต่อ 154
2  วัน
รายละเอียด
รพ.คำเขื่อนแก้วขอส่งค่าตอบแทนรายละเอียดตาม File แนบมาพร้อมนี้

ส่งข้อมูล พตส. อำเภอเมืองยโสธร ปี 58 สสอ.เมืองยโสธร นายวีรพงษ์ ยางเดี่ยว
boaw_napong@windowslive.com 0898452500
3  วัน
รายละเอียด
สสอ.เมืองยโสธร ส่งข้อมูล พตส. ปี 2558

ข้อมูลเบิกพตส.2558 การพยาบาล/รพ.มหาชนะชัย ประภัสสร
0899464510
5  วัน
รายละเอียด
แก้ไขรายละเอียดเบิกเงินพตส.ดังนี้1.เพิ่มเติม 3 ราย(ธิติยา,นงลักษณ์,บุษบง) 2.นายสมพร เปลี่ยนเป็น พว.26 3. แก้ไขชื่อ-นามสกุล 2 ราย 4. แก้ไขรหัสกลุ่ม 2 ราย รวมผู้มีสิทธิ พตส.จำนวน 71 ราย

ส่งข้อมูลเลื่อนขั้นเงินเดือน พกส. สสอ.ทรายมูล นคร
0897201250
1  วัน
รายละเอียด
ส่งงานการเจ้าหน้าที่

คำกล่าว พอ.สว. ทันตะ วนิดา เผ่ากันทะ
0810665983
1  วัน
รายละเอียด
ฝากให้ สสอ.กุดชุม ค่ะ

ส่งข้อมูลเบิกพตส. กลุ่มการพยาบาลรพ.กุดชุม รัชนี สุทธิธรรม
ratchaneesut@gmail.com 0868779540
6  วัน
รายละเอียด
รพ.กุดชุมส่งข้อมูลและปรับเปลี่ยนพตส.ให้คุณลัดดาวัลย์

ส่งข้อมูลเลื่อนขั้นเงินเดือน พกส. สสอ.เมืองยโสธร นายวีรพงษ์ ยางเดี่ยว
boaw_napong@windowslive.com 0898452500
1  วัน
รายละเอียด
ส่งข้อมูลเลื่อนขั้นเงินเดือน พกส. อำเภอเมืองยโสธร

แผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวและบัญชีการจ้างลูกจ้างชั่วคราว งาน จ.สสจ.ยโสธร ลัดดาวัลย์
045712233-4
5  วัน
รายละเอียด
ตามหนังสือที่ ยส0032.001/ว1386 ลว.16ก.ย.57 ให้ส่งแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว บัญชีการจ้างฯ และคำสั่งจ้าง ภายในวันที่ 13ต.ค.57 นั้น ขณะนี้ยังมี รพช. สสอ.บางแห่ง ยังไม่ส่งให้จังหวัด ขอให้ดำเนินการด่วน เพื่อจะได้ส่งให้กระทรวงสาธารณสุขต่อไป

ส่งรายละเอียดการเบิกเงิน พตส.58 งานการเงิน รพ.ทรายมูล กรวรรณ
korawan_10@hotmail.com 086 8765598
10  วัน
รายละเอียด
ส่งงานการเจ้าหน้าที่

ส่งรายงานนมแม่งวด2/2557 กลุ่มงานเวช ศุศราภรณ์
089-5699135
5  วัน
รายละเอียด
รายงานนมแม่งวด2 (กันยายน 2557)

ส่งรายละเอียดการเบิกเงิน พ.ต.ส. กลุ่มการฯโรงพยาบาลป่าติ้ว ธัญนันท์ ศรีชนะ
ko2506@gmail.com 0818766706
10  วัน
รายละเอียด
รพ.ป่าติ้วส่งรายละอียดการเบิกเงิน พตส.ปี2558ให้งานการเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มใบสมัครบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมสุขภาพ เพียงนคร
0821351241
20  วัน
รายละเอียด
แจ้งผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตทุกแห่งยื่นใบสมัครเพื่อขอมีบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551

ตรวจสอบข้อมูลการเบิกเงิน พตส. งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.ยโสธร ลัดดาวัลย์
045712233-4 ต่อ 125,127,145
13  วัน
รายละเอียด
เรียนหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลหรือผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงิน พตส. ให้ตรวจสอบข้อมูลตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ (ตามหนังสือ ที่ ยส 0032.001/ว1494 ลว.13ต.ค.2557)

เลื่อนเงินเดือนรอบ 1 ต.ค. 2557 งานการเจ้าหน้าที่ งานการเจ้าหน้าที่
0868725840
2  วัน
รายละเอียด
เลื่อนเงินเดือนรอบ 1 ต.ค. 2557 ส่งภายใน 13/10/2557

แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี ปีงบประมาณ 2557 ER ร.พ. กุดชุม ER.รพ.กุดชุม
ruedee_yen@hotmail.com 0862586049
10  วัน
รายละเอียด
ส่งแบบสำรวจข้อมูลการดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี

ทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ งาน จ.สสจ.ยโสธร ลัดดาวัลย์
045712233-4
6  วัน
รายละเอียด
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว

แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี ปีงบ 2557 อุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.มหาชนะชัย
045799423-111
6  วัน
รายละเอียด
ตาม file ที่แนบ

แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี ปีงบ2557 อุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.มหาชนะชัย
045-799423-111
6  วัน
รายละเอียด
ส่งข้อมูลการดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี ปีงบ 2557