top
Tips &Tricks ในการค้นหาข่าว กด Ctrl ร่วมกับตัว F แล้วพิมพ์ Keyword เพื่อใช้ในการค้นหานะครับ...ลองดู

วันนี้ วันอาทิตย์ที่ 05 กรกฎาคม 2558


เรื่อง
หน่วยงาน
ผู้ประกาศ
ไฟล์แนบ
Email
Phone
เหลือประกาศ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ ระบบไม่ Support ชื่อ File ภาษาไทย ชื่อ file ที่แนบใส่ประกาศจะถูก rename อัตโนมัติครับ

ส่งรายงานประกันสังคมมิถุนายน58 การพยาบาล/รพ.มหาชนะชัย ประภัสสร
045799114-161
9  วัน
รายละเอียด
ส่งงานสิทธิบัตร รพท.ยโสธร

รายงานสาเหตุการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ ER วิภาวี
045-791133
3  วัน
รายละเอียด
รายงานสาเหตุการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ เดือน มิถุนายน 2558

19 สาเหตุ ER รพ ไทยเจริญ er
045-718098 ต่อ 113
29  วัน
รายละเอียด
19 สาเหตการตาย ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ส่ง สสจ.ยโสธรค่ะ

รายงานประกันสังคม เดือนมิถุนายน 2558 กลุ่มงานประกันสุขภาพ รพร.เลิงนกทา
tongloev@hotmail.com 0844319519
17  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงานประกันสังคมประเภทผู้ป่วยนอก จำนวน 311 ราย

ส่งรายงานประกันสังคม เดือน มิถุนายน 2558 งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลป่าติ้ว
nipaphan_y@hotmail.com 088-5817008
17  วัน
รายละเอียด
1)รพ.ป่าติ้ว ส่งข้อมูลประกันสังคมเดือน มิ.ยปี 2558 ผู้ป่วยนอกทั้งหมดจำนวน 125 ราย เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 10 ราย 2)หากข้อมูลไม่ครบ / มีปัญหา โปรดแจ้งกลับด้วยค่ะ

ส่งรายงานประกันสังคม เดือนมิถุนายน 2558 งานประกันสุขภาพ รพ.สต.สามแยก
045-782063
11  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงานประกันสังคม เดือนมิถุนายน 2558

ส่งแบบประเมินใหม่ ว.2 สิริกัลยา
sirikal_path73@yahoo.co.th 0810652194
รายละเอียด
ให้พิชิตชัย รพ.สต.หัวเมืองมหาชนะชัย

แบบประเมินมาตรฐานสุขศึกษา ว.2 สิริกัลยา
sirikal_path73@yahoo.co.th 0810652194
2  วัน
รายละเอียด
ส่งให้พิชิตชัย รพ.สต.หัวเมืองค่ะ

ค่าครองชีพชั่วคราว ลูกจ้าง รพ.กุดชุม วัฒนา
0819122055
4  วัน
รายละเอียด
เรียน พี่โอ๋ การเงินค่ะ

รายชื่อ จนท.อบรม SPSS สสอ.ทรายมูล เดชา ป้องศรี
d_pongsri@yahoo.co.th 0895836343
1  วัน
รายละเอียด
รายชื่อ จนท.เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SPSS ฝากให้ พี่ภูเบศ ครับ

การขึ้นทะเบียนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ประกันสุขภาพ ณัฐทฌาย์ จรรยา
njunya@yahoo.com 061-0280884
26  วัน
รายละเอียด
ขอให้ทุกหน่วยบริการสำรวจบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเพื่อขึ้นทะเบียนภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ รายละเอียดตามหน้าเวปงานประกัน

ส่งข้อมูลงบค่าเสื่อมปีงบ 2557-2558 ให้พี่สงบครับ รพ.กุดชุม ปัญญา
้hint_kc@hotmail.com 0891890559
รายละเอียด
ส่งข้อมูลงบลงทุนครับขาดตกฝาก หน.เพิ่มเติมด้วยครับ

รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ รพ.ทรายมูล ธุรการ
045787046 ต่อ 102
8  วัน
รายละเอียด
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชี จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 10,530 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-10 ก.ค.58

แผนTN58 ว.๒/๒ ศุภลักษม์
tukkymee@yahoo.co.th ๐๙๓-๓๒๓๔๖๗๗
9  วัน
รายละเอียด
เรียน หน.กลุ่ม/หน.งาน สสจ.ยส ผู้รับผิดชอบงานแผนฯรพ.ยส/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ ให้ส่งแผนTN ให้ว๒ ภายใน ๘ กค.๕๘ นี้ที่ ว.๒ เพื่อรวบรวมเป็นภาพจังหวัดเสนอ ตรวจราชการ๒/๒๕๕๘ ค่ะ

แนวทางการดำเนินงานพัฒนาการเด็กฯ ว.3 รจนา ภูมิแสน
0885948600
14  วัน
รายละเอียด
ตามแนบ

ตัวอย่างรายงาน ผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน งานควบคุมภายใน สสจ.ยโสธร อุดมศักดิ์
keawjanwong@yahoo.com 0899174720
6  วัน
รายละเอียด
ตัวอย่างรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย1) ของทุกส่วนงานย่อย ของหน่วยรับตรวจ

ตัวอย่างรายงานรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน งานควบคุมภายใน สสจ.ยโสธร อุดมศักดิ์
keawjanwong@yahoo.com 0899174720
6  วัน
รายละเอียด
ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบ ปย2) สำหรับทุกส่วนงานย่อย ของหน่วยรับตรวจ

ยืนยันการกรอกข้อมูล FTE2 เพิ่มเติม สสจ.ยโสธร งานการเจ้าหน้าที่
wekin_loveyour@hotmail.com 0868725840
11  วัน
รายละเอียด
ให้ รพ.ทุกแห่งยืนยันข้อมูล FTE2 เพิ่มเติม พร้อมทั้งทำหนังสือส่ง ลงนามโดย ผอ.รพ. ส่ง สสจ.ยโสธร ภายในวันที่ 1/7/2557

เกณฑ์การประเมินชมรมผู้สูงอายุ ว.3 ศรี
sriprai007@hotmail.com 0817497790
4  วัน
รายละเอียด
เกณฑ์การประเมินชมรมผู้สูงอายุใช้ประกอบการประเมินตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

เกณฑ์การประเมินตำบลLTC ว.3 ศรีไพร ปัญญาวิชัย
sriprai007@hotmail.com 0817497790
4  วัน
รายละเอียด
เกณฑ์การประเมินตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ

แบบรายงานการตรวจตาตรวจหู ว.3 รจนา ภูมิแสน
rojjana2516@้hotmail.com 0885948600
2  วัน
รายละเอียด
สรุปรายงานการตรวจหูตา เตรียมรับผู้ตรวจค่ะ

แบบสำรวจ ITA งานควบคุมภายใน ประดิษ
0852086786
14  วัน
รายละเอียด
ขอให้ท่านประสานความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ โดยตอบแบบสำรวจข้อมูลบุคลากร (IIT) จากที่ปรึกษาโครงการฯ และตอบแบบสำรวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBITA) พร้อมเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ให้ครบถ้วนตามประเด็นคำถามในแบบสำรวจ EBITA

แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.ยส. ลัดดาวัลย์
045712234
13  วัน
รายละเอียด
แบบคำขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

นำเสนอการปรับเงินเดือน 1 ธ ค 57 สสจ.ยโสธร งานการเจ้าหน้าที่
wekin_loveyour@hotmail.com 0868725840
1  วัน
รายละเอียด
นำเสนอการปรับเงินเดือน 1 ธ ค 57

ส่งรายงานประกันสังคมเดือนพฤษภาคม 2558 งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลป่าติ้ว
nipaphan_y@hotmail.com 0885817008
รายละเอียด
1)รพ.ป่าติ้ว ส่งข้อมูลประกันสังคมเดือน พ.ค ปี 2558 ผู้ป่วยนอกทั้งหมดจำนวน 84 ราย เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 5 ราย 2)หากข้อมูลไม่ครบ / มีปัญหา โปรดแจ้งกลับด้วยค่ะ