top
Tips &Tricks ในการค้นหาข่าว กด Ctrl ร่วมกับตัว F แล้วพิมพ์ Keyword เพื่อใช้ในการค้นหานะครับ...ลองดู

วันนี้ วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559


เรื่อง
หน่วยงาน
ผู้ประกาศ
ไฟล์แนบ
Email
Phone
เหลือประกาศ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ ระบบไม่ Support ชื่อ File ภาษาไทย ชื่อ file ที่แนบใส่ประกาศจะถูก rename อัตโนมัติครับ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าบรรจุรับราชการ 11 ตำแหน่ง สสจ.ยโสธร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
0812659344
20  วัน
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าบรรจุรับราชการ 11 ตำแหน่ง

การให้คะแนน Ranking ยุทธศาสตร์ นายอิสพงศ์ กวีกรณ์
0809431455
7  วัน
รายละเอียด
แบบฟอร์มการให้คะแนน 3 ชุด

รายชื่อ สสจ.ยโสธร งาน จ
045-724713-7
รายละเอียด
รายชื่อข้าราชการ

หลักฐานการจ่ายเงินค่าพาหนะไป - กลับ โครงการเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโ ส่งเสริมสุขภาพ นางกันต์กนิษฐ์ ศรีวิเศษ
fern_u5008048@hotmail.com 0846067570
26  วัน
รายละเอียด
หลักฐานการจ่ายเงินค่าพาหนะไป - กลับ โครงการเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

บัญชี่ พกส.ที่ค่าจ้างยังไม่ถึงขั้นต่ำ (ส่งข้างนอก) ล่าสุด สสจ.ยโสธร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
wekin_loveyour@hotmail.com 0812659344
16  วัน
รายละเอียด
บัญชี่ พกส.ที่ค่าจ้างยังไม่ถึงขั้นต่ำ (ส่งข้างนอก) ตัวล่าสุด

พกส.ที่ค่าจ้างที่ยังไม่ถึงขั้นต่ำ สสจ.ยโสธร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
wekin_loveyour@hotmail.com 0639264614
6  วัน
รายละเอียด
พกส.ที่ค่าจ้างที่ยังไม่ถึงขั้นต่ำ

ส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรม กลุ่มงานการจัดการ ศิริลักษณ์
sirilak.bud@hotmail.com 045-787-046
2  วัน
รายละเอียด
รพ.ทรายมูลส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรอบรมพนักงานขับรถพยาบาล

สำรวจความต้องการด้านบุคลากร บรหารทรัพยากรบุคคล ณัฐทฌาย์ จรรยา
nattjuly@gmail.com 0988318068
7  วัน
รายละเอียด
ขอให้ทุกหน่วยบริการสำรวจความต้องการของบุคลากร ส่งกลับสสจ.ภายมนวันที่ ๓๐ สค.นะคะ

ส่งรายงานประกันสังคมเดือน กรกฏาคม 2559 เวชระเบียน รพ ไทยเจริญ
ladarataugust.2534@gmail.com 0981758172
รายละเอียด
ส่งงานสิทธิบัตร รพ ยโสธร

ส่งรายงานประกันสังคม เดือน กรกฎาคม 2559 รพ.สต.ป่าชาด รัสมี
ccontract@gmail.com 0874236025
5  วัน
รายละเอียด
รายงานประกันสังคมเดือน กรกฎาคม 2559 จำนวน 8 ราย

ส่งรายงานประกันสังคม เดือนกรกฎาคม 2559 กลุ่มงานประกันสุขภาพ รพร. เลิงนกทา
supreeyawor.13@gmail.com 0844319519
4  วัน
รายละเอียด
รายงานประกันสังคมเดือน กรกฎาคม 2559 จำนวน 479 ราย

ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ บริหารทรัพยากรบุคคล งานเลื่อนเงินเดือน
ppyaso@hotmail.com 0 4572 4713-7 ต่อ 125
2  วัน
รายละเอียด
เรียน ผู้รับผิดชอบงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ กลุ่ทงานบริหารงานบุคคล ส่งตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ผวจ.ยโสธร) รอบเดือนเมษายน 2559 เพื่อใช้สำหรับให้ รพช /สสอ. จัดทำและเก็บไว้ที่หน่วยงานและให้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดยโสธร หากสงสัย ให้ติดต่อกลุ่มงาน บค. ด่วน