top
Tips &Tricks ในการค้นหาข่าว กด Ctrl ร่วมกับตัว F แล้วพิมพ์ Keyword เพื่อใช้ในการค้นหานะครับ...ลองดู

วันนี้ วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557


เรื่อง
หน่วยงาน
ผู้ประกาศ
ไฟล์แนบ
Email
Phone
เหลือประกาศ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ ระบบไม่ Support ชื่อ File ภาษาไทย ชื่อ file ที่แนบใส่ประกาศจะถูก rename อัตโนมัติครับ

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบเมษายน 2557 กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่
ppyaso@hotmail.com 045 724713-7 ต่อ 125 127 145
9  วัน
รายละเอียด
เรียน ผอ รพช/ สสอ ทุกแห่ง สสจ.ยโสธรส่งข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบเมษายน 2557 พร้อมนี้ให้ส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ให้งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.ยโสธร ภายในวันที่ 25 เมษายน 2557 เพื่อ เสนอ กวป.พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป

ส่งรายงานส้วมรายไตรมาส สสอ.เมือง นิตยา
0854794922
9  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงานส้วมรายไตรมาสค่ะ

ข้อมูลโรคเรื้อน ว.1 โก้
0885802885
1  วัน
รายละเอียด
ฝากให้พี่แฟร้ง

ส่งรายงาน CCA 4.2 ให้พี่เกดครับ วิชาการ 4 สายชล รพ.ป่าติ้ว
045-795-015
2  วัน
รายละเอียด
ล่าสุดครับ

ส่งรายชื่อตัวแทน พกส. สสอ.ทรายมูล นคร
045787048
4  วัน
รายละเอียด
ส่งงานการเจ้าหน้าที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการ งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.ยโสธร ลัดดาวัลย์
0 4572 4713-7 ต่อ 127 145
2  วัน
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการ

ส่งรายงาน 19 สาเหตุ อุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.มหาชนะชัย
0807286667
7  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงานให้งาน EMS คะ

ไฟล์อัฟเดตผู้ประกันตน สิทธิบัตร นางสาวน้ำฝน โพนทอง
fonengga@hotmail.com 086-4658365
6  วัน
รายละเอียด
อัฟเดตผุ้ประกันตน และโรคเรื้อรัง งวด 16 /4/57

แบบประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานล่าสุด สวล. อัญชลี
Aun2505@gmail.com 0862464274
6  วัน
รายละเอียด
เรียน ผู้รับผิดชอบงานสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานทุกอำเภอ

ส่งผลงาน cca 01 ให้พี่เกด ว 4 คับบ สสอ.ป่าติ้ว ณัทพล
045 795061
1  วัน
รายละเอียด
4.2 ส่งตรงค่ำๆคับบ

ส่งข้อมูลทันตะฯอำเภอป่าติ้วให้งานการเจ้าหน้าที่ สสอ.ป่าติ้ว ณัทพล
045 795061
1  วัน
รายละเอียด
สำรวจข้อมูลบุคคลากรตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขและผู้ช่วยเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

ตัวแทน พกส. รพ.กุดชุม วัฒนา
wattanapupa@gmail.com 081-9122055
4  วัน
รายละเอียด
รายชื่อ ตัวแทน พกส.ของรพ.กุดชุม นายปัญญา วงษ์ตา

ส่งรายงานประกันสังคม กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ รพ.ทรายมูล
045787046ต่อ104
5  วัน
รายละเอียด
ฝากให้สิทธิบัตรส่งรายงานประกันสังคมประจำเดือน มี.ค.57

แบบฟอร์ม cca 4.2 ncd พี่เกด
0897224543
รายละเอียด
ให้เหน่ง สสอ.มหาชนะชัย

แบบฟอร์ม cca 4.1 ncd พี่เกด
0897224543
รายละเอียด
ให้เหน่ง มหาชนะชัย

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รพ.ยโสธร ชรัมพร
045-714043
15  วัน
รายละเอียด
โรงพยาบาลยโสธร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ส่งรายชื่อตัวแทน พกส. กลุ่มงานการจัดการ พรสวาท
045-718097-8 ต่อ 112
รายละเอียด
ส่งตัวแทน พกส. คือนางบุษราคำ นามบรรเทิง ตำแหน่ง จพ.เวชสถิติ

ส่งรายงานสุ่มคุณภาพเกลือ รพ.ไทยเจริญ อัจฉริยาภรณ์
0876332306
4  วัน
รายละเอียด
ส่งกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิต

ตัวแทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สสอ.ป่าติ้ว นายทิวา เพิ่มศรี
0-4579-5061
รายละเอียด
ส่งงานการเจ้าหน้าที่

เกณฑ์ประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน สวล. อัญชลี
Aun2505@gmail.com 0862464274
4  วัน
รายละเอียด
เรียน ผู้รับผิดชอบงานสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานสสอ./รพ.ทุกแห่ง

ส่งรายงานประกันสังคมประจำเดือน มีนาคม 2557 แผนงาน/ห้องบัตร รพ.กุดชุม
pimkaew1@hotmail.com 045-789425 ต่อ 220
3  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงานประกันสังคมประจำเดือนมีนาคม 2557

ส่งเบิกค่าประกันสังคม งานประกันสังคม รพ.สต.ไผ่
082-1376088
2  วัน
รายละเอียด
มค.-มีค.๕๗

ส่งรายงานประกันสังคมมีนาคม57 การพยาบาล/รพ.มหาชนะชัย ประภัสสร
045799114
รายละเอียด
ส่งงานสิทธิบัตร รพท.ยโสธร(ผู้ป่วยนอก 117 ราย)

ส่งรายงานประกันสังคม กพ, มีค. รพ.สต.โคกยาว วริษา
045583700
10  วัน
รายละเอียด
รพ.สต.โคกยาว เดือน กุมภาพันธ์ และมีนาคม

รายงานประกันสังคมเดือนมีนาคม2557 เวชระเบียน โรงพยาบาลไทยเจริญ
aommrs-36@hotmail.com 092-3474178
10  วัน
รายละเอียด
ส่งงานสิทธิบัตรโรงพยาบาลยโสธร