top
Tips &Tricks ในการค้นหาข่าว กด Ctrl ร่วมกับตัว F แล้วพิมพ์ Keyword เพื่อใช้ในการค้นหานะครับ...ลองดู

วันนี้ วันเสาร์ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2559


เรื่อง
หน่วยงาน
ผู้ประกาศ
ไฟล์แนบ
Email
Phone
เหลือประกาศ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ ระบบไม่ Support ชื่อ File ภาษาไทย ชื่อ file ที่แนบใส่ประกาศจะถูก rename อัตโนมัติครับ

รายงานบาดเจ็บ 19 สาเหตุ ม.ค. 59 ER วิภาวี
045-791133
7  วัน
รายละเอียด
รายงานการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ มกราคม 2559

ส่งข้อมูลสำรวจตำแหน่ง งานการเงิน รพ.ทรายมูล กรวรรณ
korawan_10@hotmail.com 086 8765598
4  วัน
รายละเอียด
ส่งแบบสำรวจ ให้ พี่รำไพ

ส่งข้อมูลกองทุน พกส สสอ.คำเขื่อนแก้ว สุภาภรณ์ เกษมณี
pare835kesmanee@gmail.com 045-791124 , 0811202991
6  วัน
รายละเอียด
ส่ง เวคิน งานจ.

แบบสำรวจข้อมูลข้าราชการ งานบริหารทั่วไป นางรำไพ มาตย์เหลือง
045711223
6  วัน
รายละเอียด
เรียน จนท.รพช.ทุกแห่ง และ สสอ.กุดชุมกรอกแบบฟอร์มสำรวจเพื่อขอกำหนดตำแหน่งอาวุโส (ส่งภายในวันที่ 10 ก.พ. 2559)

ฝากให้คุณ รำไพ งานพัสดุ สสจ. พัสดุ สสอ.มหาชนะชัย
045799115
4  วัน
รายละเอียด
ฝากให้ คุณรำไพ งานพัสดุ สสจ.ค่ะ

สรุปข้อมูลส่งต่อ ม.ค 59 อุบัติเหตุฉุกเฉิน ER ค้อวัง
045797058 ต่อ 104
9  วัน
รายละเอียด
ส่งศุนย์ประสาน refer รพ.ยโสธร

การจัดเก็บข้อมูลบุคลากร (ITA002) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ITA003) งานควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ประดิษ
โทร.0 4571 2233 4
18  วัน
รายละเอียด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ขอให้โรงพยาบาลยโสธร โรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ สำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์มเอกสาร ITA002 และ ITA003 โดยสามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่ http://www.yasopho.in.th  ข่าวประกาศ-ชาวสา’สุข และจัดส่งข้อมูลดังกล่าว ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ในรูปแบบไฟล์อิเลคทรอนิคส์ (File Excel) ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อจะได้รวบรวมจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุขต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ส่งรายงานประกันสังคม เดือน มกราคม 2559 รพ.สต.ป่าชาด รัสมี
0874236025
11  วัน
รายละเอียด
ส่งงานสิทธิบัตร รพ.ยโสธร

เครื่องหมายประดับเครื่องแต่งกาย้าราชการพลเรือนสามัญ งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.ยโสธร ลัดดาวัลย์
045711233-4 ต่อ 125
27  วัน
รายละเอียด
เครื่องหมายประดับการแต่งกายเครื่องแบบ้าราชการพลเรือนสามัญ

ส่งรายงานประกันสังคม เดือน มกราคม 2559 รพ.สต.ป่าชาด รัสมี
0874236025
11  วัน
รายละเอียด
ส่งงานสิทธิบัตร รพ.ยโสธรคะ

การจัดคนลงตามโครงสร้าง สสอ.กุดชุม คุณสมพงษ์ ศรีลาพัฒน์
0851256462
2  วัน
รายละเอียด
สสอ.กุดชุม ขอสงกรอบกำลังคนตามโครงสร้างราชการส่วนภูมิภาค ให้งานการเจ้าหน้าที่ ตรวจทาน เพือ่ดำเนินการต่อไป

รายชื่อกองทุน พกส. สสจ.ยโสธร งานการเจ้าหน้าที่
wekin_loveyour@hotmail.com 0868725840
7  วัน
รายละเอียด
ให้ใช้รายชื่อนี้ ตัดเพื่อส่งเป็นสมาชิกกองทุน พกส. ส่งภายในวันที่ 15 ก.พ. 2559 ผ่านเมลด้านล่างครับ

รับสมัครสอบลูกจ้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป พรสวาท
045718097-8 ต่อ 112
15  วัน
รายละเอียด
รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)จำนวน 2 ตำแหน่งๆละ1 อัตราคือจพ.เครื่องคอมพิวเตอรและพนง.ช่วยเหลือคนไข้ รับสมัครตั้งแต่ 1-19 ก.พ.59 ที่งานการจนท.รพ.ไทยเจริญ ในวัน เวลา ราชการ โทร.0-4578-097-8 ต่อ112

รายงานประกันสังคม เดือนมกราคม 2559 กลุ่มงานประกันสุขภาพ รพร.เลิงนนกทา
Supreeyawor.13@gmail.com 0844319519
21  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงานประกันสังคม เดือนมกราคม 2559 จำนวน 281 ราย

รายงานสาเหตุการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ ER รพ.ค้อวัง
045-797205
6  วัน
รายละเอียด
เดือน มากราคม 59 คะ

ส่งรายงานประกันสังคมมกราคม59 การพยาบาล/รพ.มหาชนะชัย ประภัสสร
045799114-161
6  วัน
รายละเอียด
ส่งงานสิทธบัตร รพท.ยโสธร

ส่งรายงาน 19 สาเหตุ ม.ค.59 ERป่าติ้ว ปริชาติ
045795202
3  วัน
รายละเอียด
ส่งงาน EMS

รายงาน 19 สาเหตุ รพ.มหาชนะชัย ER
0807286667
16  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงาน งาน EMS คะ

รายนามคณะตรวจเยี่ยม รพร.เลิงนกทา รัตนา มั่นคง
ruticn@gmail.com 045781147 ต่อ 233
รายละเอียด
รายนามคณะตรวจเยี่ยม รพร.เลิงนกทา ให้พี่ชรินทิพย์

กำหนดการตรวจเยี่ยมองคมนตรี รพร.เลิงนกทา รัตนา มั่นคง
ruticn@gmail.com 045781147 ต่อ 233
รายละเอียด
กำหนดการตรวจเยี่ยมองคมนตรี ให้พี่ชรินทิพย์

ส่งรายงาน head injury เดือน มกราคม 2559 ER รพ.คำเขื่อนแก้ว
045-791133 ต่อ 114
6  วัน
รายละเอียด
รายงาน head injury เดือน มกราคม 2559

ส่งรายงาน19สาเหตุ เวชระเบียน รพร.เลิงนกทา
045781147-176
15  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงาน 19 สาเหตุ

รายงานการประชุม MCH Board เขต 10 ว3 นางสาวสุกานดา ฟองเมือง
sfongmaung@gmai;.com 0804012493
25  วัน
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม MCH Board เขต 10 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก

ส่งรายงานประกันสังคมเดือน มกราคม 2559 งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลป่าติ้ว
nipaphan_y@hotmail.com 045795015-129
15  วัน
รายละเอียด
1)รพ.ป่าติ้ว ส่งข้อมูลประกันสังคมเดือน ม.ค ปี 2559 ผู้ป่วยนอกทั้งหมดจำนวน 97 ราย เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 15 ราย 2)หากข้อมูลไม่ครบ / มีปัญหา โปรดแจ้งกลับด้วยค่ะ

กำหนดการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๒ พัฒนาคุณภาพ รักชนก น้อยอาษา
ragchanog.noiasa@yahoo.com 089-9459898
3  วัน
รายละเอียด
กำหนดการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๒ วันที่ ๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น.รายงานตัวและเข้าค่าย ณ อาคารที่พักศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี การแต่งกายชุดพร้อมสำหรับการฝึกกิจกรรมเข้าค่าย และพักค้างคืน (1 คืน) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์วิไลลักษณ์ 081 9762507 ค่ะ

แบบแจ้งความประสงค์ไปปฏิบัติราชการตามโครงสร้างใหม่ (แก้ไขแล้ว) สสจ.ยโสธร งานการเจ้าหน้าที่
0868725840
1  วัน
รายละเอียด
แบบแจ้งความประสงค์ไปปฏิบัติราชการตามโครงสร้างใหม่ (แก้ไขแล้ว)

แบบฟอร์มลาศึกษาในประเทศ ว.2 สิรินทร์ฉัตร์
tukkymee@yahoo.co.th 0812664766
20  วัน
รายละเอียด
ศน.1-3 แบบฟอร์มใหม่ล่าสุด

ผังโครงส้างใหม่ สสจ.ยโสธร สสจ.ยโสธร งานการเจ้าหน้าที่
0868725840
20  วัน
รายละเอียด
ผังโครงส้างใหม่ สสจ.ยโสธร

แบบแจ้งความประสงค์ไปปฏิบัติราชการตามโครงสร้างใหม่ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเจ้าหน้าที่
0868725840
19  วัน
รายละเอียด
เรียน สสจ. รพช. สสอ. รพ.สต. ให้ใช้แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ไปปฏิบัติราชการตามโครงสร้างใหม่ นี้ เพื่อปรับสู่โครงสร้างใหม่

แบบบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุแบ่งตามการคัดกรอง ADL พศ. 2559 ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิต นายศรีไพร ปัญญาวิชัย
sriprai007@hotmail.com 0817497790
4  วัน
รายละเอียด
แบบบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุแบ่งตามการคัดกรอง ADL พศ. 2559

แบบบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุแบ่งตามการคัดกรอง ADL พศ. 2559 สำนักส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิต แบบบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุแบ่งตามการคัดกรอง ADL
sriprai007@hotmail.com 0817497790
4  วัน
รายละเอียด
แบบบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุแบ่งตามการคัดกรอง ADL พศ. 2559

แบบรายงานสุ่มตรวจคุณภาพเกลือ ว3 นางสาวสุกานดา ฟองเมือง
sfongmaung@gmai;.com 0804012493
18  วัน
รายละเอียด
แบบรายงานการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือ

รายชื่อกลุ่มเป้าหมายการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี พัฒนาคุณภาพ รักชนก น้อยอาษา
ragchanog.noiasa@yahoo.com 089-9459898
2  วัน
รายละเอียด
ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จะจัดอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๒ วันที่ ๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และ รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ซึ่งจังหวัดยโสธร มีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้ารับการอบรม จำนวน ๕๓ คน รายชื่อแยกรุ่น ตามไฟล์ที่แนบมานี้นะคะ หนังสิอราชการส่งไปทางธุรการอิเลคทรอนิกส์แล้วค่ะ ต้องการเปลี่ยนรุ่น มีข้อสงสัยประการใด ติดต่อพี่รักชนก นะคะ...

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.สสจ.ยโสธร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.สสจ.ยโสธร
045-714733
10  วัน
รายละเอียด
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

ประกาศ การรับสมัครกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการสมาคม สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.สสจ.ยโสธร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.สสจ.ยโสธร
045-714733
รายละเอียด
ประกาศ การรับสมัครกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการสมาคม

ประกาศ การรับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการดำเนินการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.สสจ.ยโสธร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.สสจ.ยโสธร
045-714733
รายละเอียด
ประกาศ การรับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการดำเนินการ 15 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2559

แบบฟอร์มรายงานสุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาลอาหารฯ นารถฤดี กุลวิเศษณ์
nardludee@gmail.com 0875146841
1  วัน
รายละเอียด
ขอให้ทุกอำเภอใช้แบบฟอร์มรายงานที่แนบในการจัดทำฐานข้อมูลและรายงานผลงาน เพื่อความสะดวกในการรวบรวมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดคนลงตามโครงสร้างใหม่ บริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่
ppyaso@hotmail.com 0 4572 4713-7 ต่อ 125
11  วัน
รายละเอียด
เรียน ผอ รพช สสอ หน.กลุ่มงาน/งาน ใน สสจ ส่งรายละเอียดโครงสร้างใหม่เพิ่มเติม ครับ

การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดคนลงตามโครงสร้างใหม่ บริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่
ppyaso@hotmail.com 0 4572 4713-7 ต่อ 125
11  วัน
รายละเอียด
เรียน ผอ รพช สสอ และ หน.กลุ่มงาน/งาน ใน สสจ สสจ.ยโสธร ขอส่งโครงสร้างใหม่ เพื่อศึกษารายละเอียดและจัดคนลงตามโครงสร้างดังกล่าว โดยกำหนดส่งกระทรวงภายในวันที่ ๑๕ ก.พ. ๕๙ (งาน จ. จะจัดประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบ รพช/สสอ.อีกครั้ง)

ส่งรายชื่อออกหน่วยปฐมฯงานกาชาด กลุ่มการพยาบาล ธัญนันท์ ศรีชนะ
ko2506@gmail.com 081-8766706
7  วัน
รายละเอียด
รพ.ป่าติ้ว ส่งรายชื่อผู้ออกหน่วยปฐมพยาบาลงานกาชาด ให้พี่อ้อย

ส่งรายงานประกันสังคมเดือน ธันวาคม 2558 งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลป่าติ้ว
nipaphan_y@hotmail.com 045795015-129
1  วัน
รายละเอียด
1)รพ.ป่าติ้ว ส่งข้อมูลประกันสังคมเดือน ธ.ค ปี 2558 ผู้ป่วยนอกทั้งหมดจำนวน 98 ราย เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 11 ราย 2)หากข้อมูลไม่ครบ / มีปัญหา โปรดแจ้งกลับด้วยค่ะ

ส่งรายงานประกันสังคมเดือน พฤศจิกายน 2558 งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลป่าติ้ว
nipaphan_y@hotmail.com 045795015-129
1  วัน
รายละเอียด
1)รพ.ป่าติ้ว ส่งข้อมูลประกันสังคมเดือน พ.ย ปี 2558 ผู้ป่วยนอกทั้งหมดจำนวน 127 ราย เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 8 ราย 2)หากข้อมูลไม่ครบ / มีปัญหา โปรดแจ้งกลับด้วยค่ะ

ส่งรายงานประกันสังคมเดือน ตุลาคม 2558 งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลป่าติ้ว
nipaphan_y@hotmail.com 045795015-129
1  วัน
รายละเอียด
1)รพ.ป่าติ้ว ส่งข้อมูลประกันสังคมเดือน ต.ค ปี 2558 ผู้ป่วยนอกทั้งหมดจำนวน 117 ราย เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 11 ราย 2)หากข้อมูลไม่ครบ / มีปัญหา โปรดแจ้งกลับด้วยค่ะ

ส่งรายงานประกันสังคมเดือน กันยายน 2558 งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลป่าติ้ว
nipaphan_y2hotmail.com 045795015-129
1  วัน
รายละเอียด
1)รพ.ป่าติ้ว ส่งข้อมูลประกันสังคมเดือน ก.ยปี 2558 ผู้ป่วยนอกทั้งหมดจำนวน 188 ราย เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 11 ราย 2)หากข้อมูลไม่ครบ / มีปัญหา โปรดแจ้งกลับด้วยค่ะ