top
Tips &Tricks ในการค้นหาข่าว กด Ctrl ร่วมกับตัว F แล้วพิมพ์ Keyword เพื่อใช้ในการค้นหานะครับ...ลองดู

วันนี้ วันศุกร์ที่ 06 มีนาคม 2558


เรื่อง
หน่วยงาน
ผู้ประกาศ
ไฟล์แนบ
Email
Phone
เหลือประกาศ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ ระบบไม่ Support ชื่อ File ภาษาไทย ชื่อ file ที่แนบใส่ประกาศจะถูก rename อัตโนมัติครับ

ส่งรายงานประกันสังคมกุมภาพันธ์ 2558 การพยาบาล/รพ.มหาชนะชัย ประภัสสร
045799114-161
9  วัน
รายละเอียด
ส่งงานสิทธิบัตร รพท.ยโสธร

ส่งรายงายประกันสังคม ก.พ.58 รพ.สต.ศรีแก้ว รพ.สต.ศรีแก้ว
086-4604724
6  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงานประกันสังคม ก.พ.58 ให้รพ.ยโสธรค่ะ

ส่งรายงานประกันสังคม เดือน กุมภาพันธ์ 2558 เวชระเบียน รพ.ค้อวัง
aduldet_tup@hotmail.com 045797058-105
9  วัน
รายละเอียด
ส่งงานสิทธิบัตร รพ.ยโสธร ครับ

แบบคำขอมีบัตรประจำตัว พกส.(ใหม่ล่าสุด) งาน จ.สสจ.ยโสธร ลัดดาวัลย์
045712233-4
29  วัน
รายละเอียด
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว พกส.

แบบคำขอมีบัตรประจำตัว พกส. งาน จ.สสจ.ยโสธร ลัดดาวัลย์
045712233-4
27  วัน
รายละเอียด
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว พกส.

รายงานข้อมูลส้วมในปั้มน้ำมัน สสอ.ป่าติ้ว ปานพกรณ์
panpagorn_2513@hotmail.com 0818790301
1  วัน
รายละเอียด
ฝากให้งาน สวล.ครับ

หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี งานพัฒน์ รักชนก
ragchanog.noiasa@yahoo.com 0899459898
1  วัน
รายละเอียด
อนุมัติให้ข้าราชการไปราชการและออกนอกเขตจังหวัด จำนวน ๑๑ ราย เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี หนังสือส่งทางธุรการอิเลคทรอสิกส์แล้วค่ะ

ส่งรายงานประกันสังคม ประจำเดือน ก.พ.2558 แผนงาน โรงพยาบาลกุดชุม
p2nj_za_25.11@hotmail.com 045789425 ต่อ 211
11  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงานประกันสังคม ประจำเดือน ก.พ.2558

ขอส่งข้อมูลสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ+ผู้พิการ ปีงบ 58 สสอ.ทรายมูล/งานผู้พิการ ภูมิจิตร
080-156-2531
6  วัน
รายละเอียด
ส่งคุณศรีไพร ว.3

รายงานประกันสังคม เดือนกุมภาพันธ์ 2558 กุล่มงานประกันสุขภาพ รพร.เลิงนกทา
tongloev@hotmail.com 0844319519
15  วัน
รายละเอียด
รายงานประกันสังคมประเภทผู้ป่วยนอก เดือนกุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 261 ราย

ขอรายงานยาเสพติด สสอ และรพช ผู้รับผิดชอบงาน ยาเสพติด สสอ รพช ทุกแห่ง งานยาเสพติด
cjuthasong@yahoo.co.th 088 5831311
1  วัน
รายละเอียด
กรุณาส่งรายงานยาเสพติด และกิจกรรม ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2558

ไฟล์อัฟเดตผู้ประกันตน สิทธิบัตร นางสาวน้ำฝน โพนทอง
fonengga@hotmail.com 086-4658365
4  วัน
รายละเอียด
ไฟล์อัปเดตผุ้ประกันตน และโรคเรื้อรัง งวด 16 กุมภาพันธื 2558

ส่งข้อมูลอัตรากำลังสายสนับสนุน กลุ่มงานการจัดการ พรสวาท
045718097-8
6  วัน
รายละเอียด
ส่งข้อมูลสายสนับสนุน(FTE2)

ส่งข้อมูลอัตรากำลัง (FTE2) รพ.ค้อวัง โรงพยาบาลค้อวัง น.ส.วรินทร บุญทวี
warinthon20009@gmail.com 0874436966
15  วัน
รายละเอียด
โรงพยาบาลค้อวัง ส่ง FTE2 สายสนับสนุน ค่ะ

กรอกข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน (FTE2) แก้ไขเพิ่มเติม สสจ.ยโสธร งานการเจ้าหน้าที่
0868725840
13  วัน
รายละเอียด
ให้ รพ.ทุกแห่งกรอกข้อมูลในไฟล์ที่แนบให้ ส่งภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

กรอกข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน (FTE2) งานการเจ้หน้าที่ งานการเจ้หน้าที่
0878725840
12  วัน
รายละเอียด
ให้ รพ.ทุกแห่งกรอกข้อมูลในไฟล์ที่แนบให้

Username และ Password กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ(ว.2) นายธนาฒย์ อามาตย์มุลตรี
0956124733
9  วัน
รายละเอียด
ถึง ผู้รับผิดชอบงาน สช.ระดับอำเภอ Username และ Password รายตำบลและอำเภอของ การจัดการข้อมูล อสม.

การให้คะแนนแบบสำรวจสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ นายศรีไพร ปัญญาวิชัย
sriprai007@hotmail.com 0817497790
9  วัน
รายละเอียด
ให้ รพท. รพช และ สสอ.ทุกแห่งสำรวจสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ส่งทางอีเมลภายในวันศุกร์ที่ 13 กพ. 58

แบบสำรวจสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ นายศรีไพร ปัญญาวิชัย
0817497790
8  วัน
รายละเอียด
แบบสำรวจสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2558

ทำบัตรประจำตัวข้าราชการ งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.ยโสธร ลัดดาวัลย์
045712233-4 ต่อ 125
2  วัน
รายละเอียด
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ