top
Tips &Tricks ในการค้นหาข่าว กด Ctrl ร่วมกับตัว F แล้วพิมพ์ Keyword เพื่อใช้ในการค้นหานะครับ...ลองดู

วันนี้ วันเสาร์ที่ 05 กันยายน 2558


เรื่อง
หน่วยงาน
ผู้ประกาศ
ไฟล์แนบ
Email
Phone
เหลือประกาศ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ ระบบไม่ Support ชื่อ File ภาษาไทย ชื่อ file ที่แนบใส่ประกาศจะถูก rename อัตโนมัติครับ

บาดเจ็บ 19 สาเหตุ ER วิภาวี
045-791133
5  วัน
รายละเอียด
รายงานการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ เดือนสิงหาคม 2558

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์และนักโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มการจัดการ ชาญชัย สนามทอง
045-797161 ต่อ 102
18  วัน
รายละเอียด
โรงพยาบาลค้อวัง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาปกิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และนักโภชนาการ กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2558 กำหนดการสอบในวันที่ 24 กันยายน 2558 ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลค้อวัง จังหวัดยโสธร หมายเลขโทรศัพท์ 045-797161 ต่อ 102 และที่ เว็บไซด์ของโรงพยาบาลค้อวัง

19 สาเหตุ ER ER รพ ไทยเจริญ
045-718098 ต่อ 113
28  วัน
รายละเอียด
19 สาเหตุการตายประจำเดือนสิงหาคม 2558 ส่งสสจ.ยโสธรค่ะ

หนังสือเชิญประชุม ขแงแป็ก รพ ยส ncd พี่เกด
089-7224543
รายละเอียด
ให้แป็ก รพ ยส

ใบลงทะเบียน ทำแผนTN รายอำเภอ ว2 สิรินทร์ฉัตร์ มีแวว
tukkymee@yahoo.co.th 0933234677
18  วัน
รายละเอียด
เรียน ผู้รับผิดชอบแผนTN ทุกสสอ. ทุกรพช.

แบบฟอร์มการเบิกจ่ายการจัดทำแผนTN ว2 สิรินทร์ฉัตร์ มีแวว
tukkymee@yahoo.co.th 0933234677
18  วัน
รายละเอียด
เรียน ผู้รับผิดชอบแผนTN ทุก สสอ. ทุก รพช.

ส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุมเชิงฎิบัติการเพิ่มประสิทธิจัดเก็บรายได้ฯ การเงิน รพ.กุดชุม
jnan_07@hotmail.com 045789425 ต่อ121
1  วัน
รายละเอียด
รพ.กุดชุม ส่งแบบตอบผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาการจัดเก็บรายได้ฯ ณ.โรงแรมกรีนปาร์ค วันที่ 4 กย.58 ค่ะ

ส่งเอกสารให้คุณรำไพ พัสดุ สสอ.มหาชนะชัย
045799115
1  วัน
รายละเอียด
ส่งคุณรำไพ งานพัสดุ

ส่งรายงาน refer วันที่ 21 ก.ค 58 -20 ส.ค.58 ER รพ ไทยเจริญ ER รพ ไทยเจริญ
tjrefer@gmial.com 045-718098 ต่อ 113
9  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงาน refer ประจำวันที่ 21 ก.ค.58 - 20 ส.ค.58

แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานราชการ งานการเจ้าหน้าที่ ลัดดาวัลย์
045712233-4 ต่อ 125
22  วัน
รายละเอียด
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานราชการ

ทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ งานการเจ้าหน้าที่ ลัดดาวัลย์
045712233-4 ต่อ 125
22  วัน
รายละเอียด
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว

19 สาเหตุ ER ER รพ ไทยเจริญ
045-718098 ต่อ 113
11  วัน
รายละเอียด
19 สาเหตุการตายประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ส่ง สสจ.ยโสธรค่ะ

ขอรายงาน 19 สาเหตุ ประจำเดือนกรฎาคม 2558 EMS อุไรวรรณ สิงหา
pleum44@hotmail.com 0917428709
5  วัน
รายละเอียด
เรียนหัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลทุกแห่ง เนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกันของรายงาน 19 สาเหตุ จึงต้องขอให้พี่ส่งแบบรายงานแบบเดิม ขอบคุณค่ะ

ส่งรายงานประกันสังคม กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ รพ.ทรายมูล
045787046ต่อ104
รายละเอียด
ส่งรายงานปรกันสังคมเดือน กค.58

โปรแกรมคีข้อมูลผู้ป่วยนอก ประกันสังคม สิทธิประโยชน์ น.ส.น้ำฝน โพนทอง
0864658365
3  วัน
รายละเอียด
โปรแกรมคีข้อมูลผู้ป่วยนอก ประกันสังคม v.1.4.2 (ล่าสุด)

โปรแกรมคีข้อมูลผู้ป่วยนอก ประกันสังคม สิทธิประโยชน์ น.ส.น้ำฝน โพนทอง
0864658365
3  วัน
รายละเอียด
โปรแกรมคีข้อมูลผู้ป่วยนอก ประกันสังคม v.1.4.2 (ล่าสุด)

โปรแกรมคีข้อมูลผู้ป่วยนอก ประกันสังคม สิทธิประโยชน์ น.ส.น้ำฝน โพนทอง
07864658365
3  วัน
รายละเอียด
โปรแกรมคีข้อมูลผู้ป่วยนอก ประกันสังคม v.1.4.2 (ล่าสุด)

โปรแกรมคีข้อมูลผู้ป่วยนอก ประกันสังคม สิทธิประโยชน์ น้ำฝน โพนทอง
fonengga@hotmail.com 086-4658365
3  วัน
รายละเอียด
โปรแกรมคีข้อมูลผู้ป่วยนอก ประกันสังคม v.1.4.2 (ล่าสุด)

โปรแกรมคีข้อมูลผู้ป่วยนอก ประกันสังคม สิทธิประโยชน์ น้ำฝน โพนทอง
fonengga@hotmail.com 086-4658365
3  วัน
รายละเอียด
โปรแกรมคีข้อมูลผู้ป่วยนอกประกันสังคม V1.4.2 ล่าสุด

ฟอร์มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานร้อยละของจำนวนโครงการและงบประมาณ งานควบคุมภายใน ประดิษ
0852086786
12  วัน
รายละเอียด
เรียน ผู้รับผิดขอบงานของ รพ.ทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ .......สืบเนื่องจากการประชุมคณะทำงาน ITA ได้มีข้อเสนอแนะให้ สสจ.ยโสธร ได้ร่วมกันจัดทำแบบฟอร์ม ฟอร์มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง , แบบฟอร์มรายงานร้อยละของจำนวนโครงการและจำนวนงบประมาณ จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบประเมินเชิงประจักษ์(EvidenceBase) .......ในการนี้ จึงขอส่งให้ผู้รับผิดชอบงานของ รพ.และ สสอ.ทุกแห่ง ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มดังกล่าว

ประกาศผลสอบพนักงานราชการ งานการเจ้าหน้าที่ ลัดดาวัลย์
045711324
รายละเอียด
ประกาศผลสอบพนักงานราชการ สสจ.ยโสธร