top
Tips &Tricks ในการค้นหาข่าว กด Ctrl ร่วมกับตัว F แล้วพิมพ์ Keyword เพื่อใช้ในการค้นหานะครับ...ลองดู

วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน 2558


เรื่อง
หน่วยงาน
ผู้ประกาศ
ไฟล์แนบ
Email
Phone
เหลือประกาศ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ ระบบไม่ Support ชื่อ File ภาษาไทย ชื่อ file ที่แนบใส่ประกาศจะถูก rename อัตโนมัติครับ

ส่งรายงาน head injury เดือน มีนาคม 2558 ER รพ.คำเขื่อนแก้ว
noin 2510@g mail. com 045-791133 ต่อ 114
15  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงาน head injury เดือนมีนาคม 2558

รายงาน 19 สาเหตุ ER รพ.กุดชุม
045789428
6  วัน
รายละเอียด
ส่งงาน NCD

ส่งรายงาน To be number one สสอ. ค้อวัง สาวิตรี
045797059
6  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงาน To ne number one อำเภอค้อวังค่ะ

ส่งรายชื่อกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง สสอ.ไทยเจริญ วิทยา
045718136
รายละเอียด
111

แบบรายงานประจำวันช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 EMS เบญจรัตน์
045714526
14  วัน
รายละเอียด
เรียน หน.ER/EMS เทศกาลสงกรานต์ปี 2558 วันที่ 9-15 เมษายน 2558 นี้ ให้ส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มเช่นเดิมนะคะ..หรือตามไฟล์แนบจ้า

รายงาน Denver2 รพ.ทรายมูล PCUทรายมูล มรกต
0817253706
9  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงานDenver2 ให้ ว.3

ภาพกิจกรรมวัน อสม. ปี 2558 รพ.สต.โพธิ์ศรี ด.ช.ณัฐพล
0981646532
1  วัน
รายละเอียด
ภาพกิจกรรมวัน อสม. ปี 2558

ส่งรายละเอียดหักเงินออมทรัพย์ เดือน มี.ค.58 รพ.ไทยเจริญ การเงิน
045718175
28  วัน
รายละเอียด
ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดยโสธร

ส่งข้อมูลบุคลากรและผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พัสดุ รพ.ทรายมูล นุชชรา รพ.ทรายมูล
0945740069
14  วัน
รายละเอียด
ตามที่แนบมานี้ ให้คุณอุดมศักดิ์ แก้วจันทร์วงษ์

กก.จัดซื้อUnitทำฟันสส.คำเขื่อนแก้ว สสอ.คำเขื่อนแก้ว พันธุ์ทอง จันทร์สว่าง
ptjsw@hotmail.com 0893552547
5  วัน
รายละเอียด
ส่ง งานพัสดุ_สสอ.คำเขื่อนแก้ว ส่งรายชื่อ กรรมการ ประกอบการ การจัดซื้อ Unit ทันตกรรมพื้นฐาน สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กุดกุง และ เหล่าไฮ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

ช่องทางส่งข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลประเมิน ITA) งานควบคุมภายใน สสจ.ยโสธร อุดมศักดิ์
keawjanwong@yahoo.com 0899174720
3  วัน
รายละเอียด
สำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์มเอกสาร ITA002 และ ITA003 และจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ในรูปแบบไฟล์อิเลคทรอนิคส์ ถึงผู้ประสานงานระดับจังหวัด ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่อีเมลล์ keawjanwong@yahoo.com

ขอให้ยืนยันหมายเลขบัญชี ประกันสุขภาพ ณัฐทฌาย์ จรรยา
njunya@yahoo.com 045-711554
2  วัน
รายละเอียด
เรียนผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพ ขอให้ตรวจสอบหมายเลขบัญชีที่ส่งมาแล้วยืนยันว่าถูกต้องหรือไม่คะ

ส่งข้อมูลตรวจสอบขรก.รอบเม.ย.๕๘ สสอ.เลิงนกทา ชาญณรงค์
045781271
1  วัน
รายละเอียด
ส่ง งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.

ส่งข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง พิการและระยะสุดท้าย รพ.ป่าติ้ว พยอม
080-7217680
1  วัน
รายละเอียด
ส่งข้อมูลผู้สูงอายุติดเตียง พิการพึ่งพิงและระยะสุดท้ายให้กลุ่มงานส่งเสริมฯค่ะ

ข้อมูล วันเกิด ขรก สสอ.ทรายมูล สสอ.ทรายมูล นคร
089-7201250
14  วัน
รายละเอียด
ข้อมูล วันเกิด ขรก สสอ.ทรายมูล

ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร นายวีรพงษ์ ยางเดี่ยว
boawnapong@gmail.com 0898452500
รายละเอียด
ส่งข้อมูลให้เวคิน

แรงงานต่างด้าว ประกันสุขภาพ นางณัฐทฌาย์ จรรยา
njunya@yahoo.com 045711554
6  วัน
รายละเอียด
เรียนผอ.รพ.ทุกแห่ง และสสอ.ทุกแห่ง ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้แรงงาต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ

สำรวจข้อมูลบุคลากรเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) งานควบคุมภายใน ประดิษ
0852086786
7  วัน
รายละเอียด
.....เรียน หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน .........ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment)ของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการประยุกต์แนวคิดของ การประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน ( Integrity Assessment) และบูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยได้กำหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการประเมิน คือบุคลากรและผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ .........ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ขอให้กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์มเอกสาร ITA002 และ ITA003 และจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ในรูปแบบไฟล์อิเลคทรอนิคส์ ถึงผู้ประสานงานระดับจังหวัด ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 เพื่อจะได้รวบรวมจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุขต่อไป ..........จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ส่งข้อมูลบุคลากรตามที่ปฏิบัติงานจริง รพ.ค้อวัง วรินทร
warinthon20009@gmail.com 0874436966
7  วัน
รายละเอียด
ข้อมูลบุคลากรตามที่ปฏิบัติงานจริง ค่ะ

ไฟล์อัฟเดตผู้ประกันตน สิทธิบัตร นางสาวน้ำฝน โพนทอง
086-4658365
6  วัน
รายละเอียด
ไฟอัปเดตผู้ประกันตน และโรคเรื้อรัง งวด 16 มีนาคม 2558

เกณฑ์การประกวดตำบลต้นแบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิต ศรีไพร ปัญญาวิชัย
sriprai007@hotmail.com 0817497790
20  วัน
รายละเอียด
เกณฑ์การประกวดตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

รายงานตำบลที่มีสถานบริการมากกว่า 1 แห่ง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ นายศรีไพร ปัญญาวิชัย
sriprai007@hotmail.com 0817497790
8  วัน
รายละเอียด
ให้แต่ละอำเภอรายงานตำบลที่มีสถานบริการมากกว่า 1 แห่ง (ใหม่)

รายงานตำบลที่มีสถานบริการมากกว่า 1 แห่ง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ นายศรีไพร ปัญญาวิชัย
sriprai007@hotmail.com 0817497790
8  วัน
รายละเอียด
ให้แต่ละอำเภอรายงานตำบลที่มีสถานบริการมากกว่า 1 แห่ง

ส่งรายงานประกันสังคม เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เวชระเบียน โรงพยาบาลไทยเจริญ
aommrs-36@hotmail.com 045-718097-8
5  วัน
รายละเอียด
ส่งงาน สิทธิบัตร รพ ยโสธร

แบบคำขอมีบัตรประจำตัว พกส.(ใหม่ล่าสุด) งาน จ.สสจ.ยโสธร ลัดดาวัลย์
045712233-4
2  วัน
รายละเอียด
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว พกส.

แบบคำขอมีบัตรประจำตัว พกส. งาน จ.สสจ.ยโสธร ลัดดาวัลย์
045712233-4
รายละเอียด
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว พกส.